Исторически речник
колжьдо  
колжьдо част Употребява се след относително местоимение или наречие, като им придава неопределеност же колжьдо ὃς ἐάν, ὃς ἄν Който и да е, някой си въ ньже колжъдо градъ л вь весь вьндете. ꙇспꙑтате кто вь немь достонъ естъ М Мт 10.11 З ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате на ꙁем о вьсѣко вешт еѩже колжъдо просте бѫдетъ ма. отъ отца моего же естъ ннбсхъ М Мт 18.19 ЗI А глѭ же вамъ вьсѣкъ же колжъдо сповѣстъ мѧ прѣдъ лвкꙑ.  снъ лвскꙑ сповѣстꙑ прѣдъ анћлꙑ бжі М Лк 12.8 З Б тебѣ бѫдѫ аꙁъ сповѣденъ. вꙿсѣхъ мохъ грѣхъ. ꙇ моего лха сътворенѣ сего. еже колжъдо ꙁглахъ СЕ 72а 7—8 деже аще колжьдо ὅπου ἐάν Където и да е мѫща дхъ нѣмь. ꙇже деже аще коліжьдо метъ А Мк 9.18 деже колжьдо ὅπου ἐάν Където и да е; навсякъде ꙇ глаше мъ деже колжъдо въндете въ домъ М Мк 6.10 амнь глѭ вамъ. деже колжъдо проповѣдано бѫдетъ евнћле се. вь вьсемь мрѣ М Мк 14.9 З ꙗкоже колжьдо Както и да е ѣкоже аꙁъ колжъдо сътворхъ ... вь ѣдень. ꙇ вь пть СЕ 72а 17—18 ꙗможе колжьдо ὅπου ἐάν, ὅπου ἄν Където и да е ѹтелю дѫ по тебѣ. ѣможе колжъдо деш М Мт 8.19 З A ꙇ ѣможе колжъдо въхождааше. вь вьс л въ градꙑ л въ села М Мк 6.56 З ꙇдѫ по тебѣ ѣможе колжъдо деш г М Лк 9.57 З А CK M З A CK Б ЗП СЕ колжъдо коліждо колждо коліжьдо колжде Нвб Ø