Исторически речник
кол  
кол нареч 1. За време във въпросителни и възклицателни изречения: кога кол с вдѣлъ сце женѫ С 395.2 цѣ  кол ѹбо ѹкрал бꙑшꙙ въ сѫботѫ  како С 441.13 2. Някога, понякога къто відѣ ілі къто слꙑша. о кръві съвѣтъ творімъ кол. нъ да навꙑкнемь K 5b 37 3. Като съюз кога б(ѣ)ѣахѫ бо прходѧшт. ꙇ оходѧште мъноѕ. ꙇ не бѣ мъ кол понѣ ѣст М Мк 6.31 З нъ самъ себе съмѫт  рее къде положсте . дѣѣш л не вѣдѣѣше кде погребенъ стъ. ѹвѣдѣвꙑ кол ѹмьрѣ С 315.28 да кол μήποτε Да не би [да], да не би някога [да], че никога да не, та да не, за да не глааше же къ ꙁъвавъшюмѹ . егда творш обѣдъ л веерѭ. не ꙁов дрѹгъ твохъ ... еда кол  т тѧ такожде въꙁовѫтъ.  бѫдетъ т въꙁдаане М Лк 14.12 З кѹпно же  прокаꙁьства лѫкавааго вѣдꙑ  боѧ сꙙ да кол отъ многааго к н҄е попеен҄ьꙗ С 516.23 ѹ горе мнѣ еда кол гь. мене грѣшьнааго  ѹбогааго въстꙙжетъ С 568.12 не ... кол, н ... кол ποτέ ... ποτέ Никога не бо н отьць прѣстанетъ кол же бꙑт ꙗкоже стъ съставомъ С 327.28—29 не бо нтоже троцꙙ охѹдѣ. л ѹстѫптъ кол.  прсност. л обьштъства.  цѣсарьства С 328.1 не бѣаше же ѹ н҄его раꙁлѫеньꙗ богатѹѹмѹ  ѹбогѹѹмѹ. н послѹшааше кол вельможъ C 557.12 Изч М З К С Гр πότε ποτέ Нвб Ø