Исторически речник
клѣть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
клѣтьклѣтклѣтклѣтьклѣтьѭ, клѣтѭ, клѣтѫ, клѣтѧ, клѣтью, клѣтюклѣт
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
клѣтклѣтклѣть, клѣт, клѣтеклѣтьмъ, клѣтемъ, клѣтьмь, клѣтемьклѣтьм, клѣтъм, клѣтмклѣтьхъ, клѣтьхь, клѣтехъ, клѣтехь
NfOuNfGuNfDu
клѣтклѣтью, клѣтю, клѣтѹклѣтьма, клѣтъма, клѣтма
клѣть - ж 1. Къща, жилище бѣаше же хъ до трї на десꙙте. онѣмъ же ꙗдѫштемъ въ клѣт С 18.9 къ семѹ на ꙁем м бесѣдѹш  прѣдъ двьрьм клѣт моѧ С 237.4—5 2. Стая тꙑ же егда молш сѧ вънд въ клѣть твоѭ  ꙁатвор двьр твоѩ М Мт 6.6 З А СК  вьведꙑ  вь клѣть своѭ глагола мѹ С 121.30 Монашеска килия.  съвꙙꙁавъше влѣкошꙙ вънъ с клѣт С 146.2 сътвор мѹ клѣть дъвопомосттѫ С 204.17 въшедъ же свꙙтꙑ отьцъ нашъ вь клѣть.  вдѣвъ ѭ беꙁмльвьнѫ. годѣ мѹ бꙑстъ С 204.23  въшъдъ къ прѣподобьнѹѹмѹ вь клѣть С 205.3  стотѣ  дѹховьнѣмъ раꙁѹмѣ. да мꙋ отьць нашъ сава клѣть на мльан С 285.4 М З А СК С Гр ταμιεῖον κελλίον κέλλη οἰκία οἴκημα κουβούκλειον Нвб клет остар ВА Дюв НГер ДА