Исторически речник
клььтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клььтатклььщѫ, клььщѹклььщешклььщетъ, клььщеть, клььщетклььщемъ, клььщемь, клььщем, клььщемоклььщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
клььщѫтъ, клььщѹтъ, клььщѫть, клььщѹть, клььщѫт, клььщѹтклььщевѣклььщетаклььщетеклььщклььщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
клььщмъ, клььщѣмъ, клььщамъ, клььщмь, клььщѣмь, клььщамь, клььщм, клььщѣм, клььщамклььщте, клььщѣте, клььщатеклььщвѣ, клььщѣвѣ, клььщавѣклььщта, клььщѣта, клььщатаклььтахъ, клььтахь, клььтахклььта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
клььтаклььтахомъ, клььтахомь, клььтахом, клььтахмꙑклььтастеклььташѧ, клььташѫ, клььташа, клььташе, клььтахѫклььтаховѣклььтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
клььтастеклььтаахъ, клььтахъ, клььтаахь, клььтахь, клььтаах, клььтахклььтааше, клььташеклььтааше, клььташеклььтаахомъ, клььтахомъ, клььтаахомь, клььтахомь, клььтаахом, клььтахомклььтаашете, клььташете, клььтаасте, клььтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
клььтаахѫ, клььтахѫ, клььтаахѹ, клььтахѹклььтааховѣ, клььтаховѣклььтаашета, клььташета, клььтааста, клььтастаклььтаашете, клььташете, клььтаасте, клььтасте
клььтат -клььщѫ -клььщеш несв При болест, треска и под. — тракам [със зъби] мⷧ҇о наⷣ҇ многꙑ болѧщ. ꙇ наⷣ҇ трѧсѫщмь сѧ трѧсавцеѭ. клеьщѭщѭ ꙁѫбꙑ. трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44a 20 Изч СЕ клеьтат Нвб Срв кльоцам ’тракам [със зъби]’ диал ДА