Исторически речник
клокотат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клокотатклокощѫ, клокощѹклокощешклокощетъ, клокощеть, клокощетклокощемъ, клокощемь, клокощем, клокощемоклокощете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
клокощѫтъ, клокощѹтъ, клокощѫть, клокощѹть, клокощѫт, клокощѹтклокощевѣклокощетаклокощетеклокощклокощ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
клокощмъ, клокощѣмъ, клокощамъ, клокощмь, клокощѣмь, клокощамь, клокощм, клокощѣм, клокощамклокощте, клокощѣте, клокощатеклокощвѣ, клокощѣвѣ, клокощавѣклокощта, клокощѣта, клокощатаклокотахъ, клокотахь, клокотахклокота
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
клокотаклокотахомъ, клокотахомь, клокотахом, клокотахмꙑклокотастеклокоташѧ, клокоташѫ, клокоташа, клокоташе, клокотахѫклокотаховѣклокотаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
клокотастеклокотаахъ, клокотахъ, клокотаахь, клокотахь, клокотаах, клокотахклокотааше, клокоташеклокотааше, клокоташеклокотаахомъ, клокотахомъ, клокотаахомь, клокотахомь, клокотаахом, клокотахомклокотаашете, клокоташете, клокотаасте, клокотасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
клокотаахѫ, клокотахѫ, клокотаахѹ, клокотахѹклокотааховѣ, клокотаховѣклокотаашета, клокоташета, клокотааста, клокотастаклокотаашете, клокоташете, клокотаасте, клокотасте
клокотат -клокощѫ -клокощеш несв Клокоча, кипя, вря дьвѣ бо птц въвръжете тꙙ въ клокоштѫштъ конобъ С 233.22—23 ꙗкоже повелѣ сътворхомъ. клокоштетъ конобъ  вънъ соваатъ С 234.11—12 Изч С Гр κοχλάζω Нвб клокотя Дюв НГер ДА Срв клокам, клокна, клоквам ВА АК НТ МлБТР ДА клокоча ОА ДА