Исторически речник
клепат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клепатклеплѭ, клеплѧ, клеплюклеплешклеплетъ, клеплеть, клеплетклеплемъ, клеплемь, клеплем, клеплемоклеплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
клеплѭтъ, клеплѧтъ, клеплютъ, клеплѭть, клеплѧть, клеплють, клеплѭт, клеплѧт, клеплютклеплевѣклеплетаклеплетеклеплклепл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
клеплмъ, клеплѣмъ, клеплꙗмъ, клеплмь, клеплѣмь, клеплꙗмь, клеплм, клеплѣм, клеплꙗмклеплте, клеплѣте, клеплꙗтеклеплвѣ, клеплѣвѣ, клеплꙗвѣклеплта, клеплѣта, клеплꙗтаклепахъ, клепахь, клепахклепа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
клепаклепахомъ, клепахомь, клепахом, клепахмꙑклепастеклепашѧ, клепашѫ, клепаша, клепаше, клепахѫклепаховѣклепаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
клепастеклепаахъ, клепахъ, клепаахь, клепахь, клепаах, клепахклепааше, клепашеклепааше, клепашеклепаахомъ, клепахомъ, клепаахомь, клепахомь, клепаахом, клепахомклепаашете, клепашете, клепаасте, клепасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
клепаахѫ, клепахѫ, клепаахѹ, клепахѹклепааховѣ, клепаховѣклепаашета, клепашета, клепааста, клепастаклепаашете, клепашете, клепаасте, клепасте
клепат -клеплѭ -клеплш несв Загатвам, подсказвам, подхвърлям се же глаше клеплѧ коеѭ съмрътѭ хотѣаше ѹмьрѣт М Йо 12.33 З, СК, Б. Срв.Йо 18.32 М З А СК се же рее клепл҄ѧ. коеѭ съмръ(т)ѭ прославтъ ба З Йо 21.19 Изч М З А СК Б Гр σημαίνω Нвб Срв клепам, клепя ОА ВА Дюв НГер МлБТР ДА