Исторически речник
клатт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клатт сѧклащѫ, клащѹклатшклаттъ, клатть, клаттклатмъ, клатмь, клатм, клатмоклатте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
клатѧтъ, клатѧть, клатѧтклатвѣклаттаклаттеклатклат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
клатмъ, клатмь, клатмклаттеклатвѣклаттаклатхъ, клатхь, клатхклат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
клатклатхомъ, клатхомь, клатхом, клатхмꙑклатстеклатшѧ, клатшѫ, клатша, клатше, клатхѫклатховѣклатста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
клатстеклащаахъ, клащахъ, клащаахь, клащахь, клащаах, клащахклащааше, клащашеклащааше, клащашеклащаахомъ, клащахомъ, клащаахомь, клащахомь, клащаахом, клащахомклащаашете, клащашете, клащаасте, клащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
клащаахѫ, клащахѫ, клащаахѹ, клащахѹклащааховѣ, клащаховѣклащаашета, клащашета, клащааста, клащастаклащаашете, клащашете, клащаасте, клащасте
клатт сѧ -клащѫ сѧ -клатш сѧ несв Колебая се, люлея се [образно]  ꙁбавꙙ въсѫ дшѫ клатꙙштѫ сꙙ въ горест даволовѣ С 143.18 Изч С Нвб клатя се ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР ДА