Исторически речник
клат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клатколѭ, колѧ, колюколешколетъ, колеть, колетколемъ, колемь, колем, колемоколете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
колѭтъ, колѧтъ, колютъ, колѭть, колѧть, колють, колѭт, колѧт, колютколевѣколетаколетеколкол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
колмь, колꙗмь, колѣмь, колм, колꙗм, колѣмколте, колꙗте, колѣтеколвѣ, колꙗвѣ, колѣвѣколта, колꙗта, колѣтаклахъ, кьлахъ, клахь, кьлахь, клах, кьлахкла, кьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кла, кьлаклахомъ, кьлахомъ, клахомь, кьлахомь, клахом, кьлахом, клахмꙑ, кьлахмꙑкласте, кьластеклашѧ, кьлашѧ, клашѫ, кьлашѫ, клаша, кьлаша, клаше, кьлаше, клахѫ, кьлахѫклаховѣ, кьлаховѣкласта, кьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
класте, кьласте*колꙗахъ*колꙗаше*колꙗаше*колꙗахомъ*колꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*колꙗахѫ*колꙗаховѣ*колꙗашета*колꙗашете
клат -колѭ -колш несв Коля, заколвам пеал  въꙁдꙑханꙗ  плаь людї жвѫштїхъ въ градѣ томь. вдꙙ отꙿць сна кол҄ема.  снъ отꙿца С 56.28  просто решт дрѹꙁї кол҄ем. дрѹꙁї жегом С 57.2 Изч С Гр σφάττω Нвб коля ОА ВА АК НТ Дюв НГер ДА