Исторически речник
кланꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кланꙗт сѧкланꙗѭ, кланѣѭ, кланꙗѫ, кланѣѫ, кланꙗѧ, кланѣѧ, кланꙗю, кланѣю, кланѧю, кланаѫ, кланаѧкланꙗш, кланꙗеш, кланѣш, кланѣеш, кланѣаш, кланѧеш, кланаешкланꙗтъ, кланꙗетъ, кланѣтъ, кланѣетъ, кланѣатъ, кланꙗть, кланꙗеть, кланѣть, кланѣеть, кланѣать, кланꙗт, кланꙗет, кланѣт, кланѣет, кланѣат, кланѧетъ, кланѧеть, кланѧет, кланаетъ, кланаеть, кланаеткланꙗмъ, кланꙗемъ, кланѣмъ, кланѣемъ, кланѣамъ, кланꙗмь, кланꙗемь, кланѣмь, кланѣемь, кланѣамь, кланꙗм, кланꙗем, кланѣм, кланѣем, кланѣам, кланꙗмо, кланꙗемо, кланѣмо, кланѣемо, кланѣамо, кланѧемъ, кланѧемь, кланѧем, кланаемъ, кланаемь, кланаем, кланаемокланꙗте, кланꙗете, кланѣте, кланѣете, кланѣате, кланѧете, кланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кланꙗѭтъ, кланѣѭтъ, кланѣѫтъ, кланꙗѫтъ, кланѣѧтъ, кланꙗѧтъ, кланѣютъ, кланꙗютъ, кланꙗѭть, кланѣѭть, кланѣѫть, кланꙗѫть, кланѣѧть, кланꙗѧть, кланѣють, кланꙗють, кланꙗѭт, кланѣѭт, кланѣѫт, кланꙗѫт, кланѣѧт, кланꙗѧт, кланѣют, кланꙗют, кланѧютъ, кланѧють, кланѧют, кланаѫтъ, кланаѧтъ, кланаѫть, кланаѧть, кланаѫт, кланаѧткланꙗвѣ, кланꙗевѣ, кланѣвѣ, кланѣевѣ, кланѣавѣ, кланѧевѣкланꙗта, кланꙗета, кланѣта, кланѣета, кланѣата, кланѧетакланꙗте, кланꙗете, кланѣте, кланѣете, кланѣате, кланѧетекланꙗ, кланѣ, кланѧ, кланакланꙗ, кланѣ, кланѧ, клана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кланꙗмъ, кланѣмъ, кланꙗмь, кланѣмь, кланꙗм, кланѣм, кланѧмъ, кланѧмь, кланѧм, кланамъ, кланамь, кланамкланꙗте, кланѣте, кланѧте, кланатекланꙗвѣ, кланѣвѣ, кланѧвѣ, кланавѣкланꙗта, кланѣта, кланѧта, кланатакланꙗхъ, кланѣхъ, кланꙗхь, кланѣхь, кланꙗх, кланѣх, кланѧхъ, кланѧхь, кланѧх, кланахъ, кланахь, кланахкланꙗ, кланѣ, кланѧ, клана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кланꙗ, кланѣ, кланѧ, кланакланꙗхомъ, кланѣхомъ, кланꙗхомь, кланѣхомь, кланꙗхом, кланѣхом, кланꙗхмꙑ, кланѣхмꙑ, кланѧхомъ, кланѧхомь, кланѧхом, кланахомъ, кланахомь, кланахом, кланахмꙑкланꙗсте, кланѣсте, кланѧсте, кланастекланꙗшѧ, кланашѧ, кланѣшѧ, кланꙗшѫ, кланашѫ, кланѣшѫ, кланꙗша, кланѣша, кланꙗше, кланаше, кланѣше, кланꙗхѫ, кланѣхѫ, кланахѫ, кланѧшакланꙗховѣ, кланѣховѣ, кланѧховѣ, кланаховѣкланꙗста, кланѣста, кланѧста, кланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кланꙗсте, кланѣсте, кланѧсте, кланастекланꙗахъ, кланꙗхъ, кланꙗах, кланаахъ, кланахъ, кланаахь, кланахь, кланꙗхь, кланꙗх, кланаах, кланѧхъ, кланѧхь, кланѧхкланꙗаше, кланꙗше, кланааше, кланаше, кланѧшекланꙗаше, кланꙗше, кланааше, кланаше, кланѧшекланꙗахомъ, кланꙗхомъ, кланаахомъ, кланахомъ, кланꙗахомь, кланꙗхомь, кланаахомь, кланахомь, кланꙗахом, кланꙗхом, кланаахом, кланахом, кланѧхомъ, кланѧхомь, кланѧхомкланꙗашете, кланꙗшете, кланꙗасте, кланꙗсте, кланаашете, кланашете, кланаасте, кланасте, кланѧшете, кланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кланꙗахѫ, кланꙗхѫ, кланꙗахѹ, кланꙗхѹ, кланаахѫ, кланахѫ, кланаахѹ, кланахѹ, кланѧхѹкланꙗаховѣ, кланꙗховѣ, кланааховѣ, кланаховѣ, кланѧховѣкланꙗашета, кланꙗшета, кланꙗаста, кланꙗста, кланѧшета, кланѧста, кланаашета, кланашета, кланааста, кланастакланꙗашете, кланꙗшете, кланꙗасте, кланꙗсте, кланѧшете, кланѧсте, кланаашете, кланашете, кланаасте, кланасте
кланꙗт сѧ -кланꙗѭ сѧ -кланꙗш сѧ несв 1. Кланям се, покланям се, коленича прстѫп къ немѹ къ. кланѣѩ сѧ емѹ М Мт 17.14А тъгда прстѫп къ немѹ мат сновѹ ꙁеведеовѹ. съ сньма свома кланѣѭшт сѧ. ꙇ просѧшт нѣесо отъ него М Мт 20.20 ЗI  ꙗкоже на мноꙁѣ кажꙙ. молꙙ прпадаѧ. кланꙗѧ сꙙ. ѹвѣштат го не вьꙁможе С 527.14 2. Покланям се, почитам като божество, моля се дхъ естъ бъ. ꙇ же кланѣатъ сѧ емѹ дхмь  стноѭ достотъ кланѣт сѧ М Йо 4.24 З А посълавꙑ сна своего едноѧдааго. га нашего сха ... тебѣ едномѹ кланѣт сѧ. тѧ прославт СЕ 41a 8 мрътвомъ же капштемъ не клан҄ѣѭ сꙙ С 115.20—21 вь н҄хъже велтъ намъ томѹ дномѹ сꙙ кланꙗт С 125.18 3. Прич. сег. деят. като същ. кланꙗѧще сѧ м мн οἱ προσκυνοῦντες Кланящите се, прекланящите се, почитащите ꙇбо оць тацѣхъ ꙇштетъ клан҄ѣѭштхъ сѧ емѹ З Йо 4.23А да постꙑдѩтъ сѩ вьсі кланѣѭштеі сѩ істѹканмъ СП 96.7 да не нктоже отъ тѫштїхъ  кланꙗѭштхъ сꙙ сльньцѹ  огнꙋ  водѣ С 263.12 4. Прич. сег. страд. като прил. кланꙗмъ προσκυνούμενος Почитаем посъланъ бꙑстъ гаурїлъ. въꙁвѣштаѧ цѣсарьско тано ꙁнамо. а не спꙑтамо. тано клан҄ꙗмо. а не прѣмѣрмо С 245.1—2 М З А СК СП СЕ К С Гр προσκυνέω γονυπετέω παρακαλέω γελάω кланѣт сѧ Нвб кланям се ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР ДА