Исторически речник
к҄вотъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄вотъ, к҄вотьк҄вотак҄вотѹ, к҄вотовк҄вотъ, к҄вотьк҄вотак҄вотомь, к҄вотомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄вотѣк҄вотек҄вот, к҄вотовек҄вотъ, к҄воть, к҄вотовъ, к҄вотовьк҄вотомъ, к҄вотомь, к҄вотовомъ, к҄вотовомьк҄вотꙑ, к҄вотовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
к҄вотꙑ, к҄вотовꙑ, к҄вотъмк҄вотѣхъ, к҄вотѣхь, к҄вотохъ, к҄вотохь, к҄вотовохъ, к҄вотовохьк҄вотак҄вотѹк҄вотома
к҄вотъ м 1. Кивот, сандък с две каменни плочи с Мойсеевите десет божи заповеди; ковчегът на завета воскрьсні гі въ покоі твої. тꙑ квотъ свтꙑнѩ твоеѩ СП 131.8 2. Ковчег; Ноевият ковчег съвръш же к҄вотъ  съхран прѣподобьнааго ноꙗ С 232.11 Изч СП С Гр κιβωτός квотъ Нвб кивот остар ВА АК РРОДД Срв кивор, кивур ’гроб, ковчег’ МлБТР ДА