Исторически речник
к҄елеве  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄елевѣ, к҄елевек҄елевѣꙗ, к҄елевеꙗ, к҄елевѣа, к҄елевеак҄елевѣю, к҄елевею, к҄елевѣов, к҄елевеов, к҄елевѣв, к҄елевев, к҄елевѣев, к҄елевеев-к҄елевѣꙗ, к҄елевеꙗ, к҄елевѣа, к҄елевеак҄елевѣмь, к҄елевемь, к҄елевѣомь, к҄елевеомь, к҄елевѣмъ, к҄елевемъ, к҄елевѣомъ, к҄елевеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄елевѣ, к҄елевек҄елевѣю, к҄елевею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
к҄елеве -ꙗ м ЛИ Старобългарска транскрипция на καὶ Λεβαῖος. Левей [Левий] — другото име на Юда [Иуда] Яковов — брат господен, наречен още и Тадей, един от 12–те апостоли, автор на съборно послание. Пр. на 19 юни и 30 юни [Събор на 12–те апостоли. През IХ—Хв. пр. и на 16, 22 и 26 май] ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се. пръвꙑ смонъ ... келеве нареенꙑ таде М Мт 10.3 Изч М З Гр καὶ Λεβαῖος келеве