Исторически речник
касат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
касат сѧкасаѭ, касаѫ, касаѧ, касаюкасаш, касаеш, касаашкасатъ, касаетъ, касаатъ, касать, касаеть, касаать, касат, касает, касааткасамъ, касаемъ, касаамъ, касамь, касаемь, касаамь, касам, касаем, касаам, касамо, касаемо, касаамокасате, касаете, касаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
касаѭтъ, касаѫтъ, касаѧтъ, касаютъ, касаѭть, касаѫть, касаѧть, касають, касаѭт, касаѫт, касаѧт, касаюткасавѣ, касаевѣ, касаавѣкасата, касаета, касаатакасате, касаете, касаатекасакаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
касамъ, касамь, касамкасатекасавѣкасатакасахъ, касахь, касахкаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
касакасахомъ, касахомь, касахом, касахмꙑкасастекасашѧ, касашѫ, касаша, касаше, касахѫкасаховѣкасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
касастекасаахъ, касахъ, касаахь, касахь, касаах, касахкасааше, касашекасааше, касашекасаахомъ, касахомъ, касаахомь, касахомь, касаахом, касахомкасаашете, касашете, касаасте, касасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
касаахѫ, касахѫ, касаахѹ, касахѹкасааховѣ, касаховѣкасаашета, касашета, касааста, касастакасаашете, касашете, касаасте, касасте
касат сѧ -касаѭ сѧ -касаш сѧ несв 1. Допирам се, докосвам се до някого или нещо прѣжде ѹбо глаголаахъ ꙗко рѫка стъ ѧꙁꙑкъ нашъ хрстосовѹ ногѹ касаѭшт сꙙ С 379.28 повелѣвааше вѣтромъ.  ѹстѫпаахѫ. сльнъ словомъ. касааше сꙙ жъгомꙑмъ огн҄емъ  хладн бꙑваахѫ С 476.16—17 сльнъ словомъ. касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ.  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше С 476.22 окꙑ ꙁмꙗ вьгнѣждаѧ сꙙ вь н҄емь. касаѭшт бо сꙙ рѫцѣ стааго отъбѣгааше дхъ въ нъ ѹдъ С 567.15 2. Отнасям се до някого, засягам просльꙁхъ многашд толкꙑ благꙑн҄ꙙ. того вдѣвъ отъпадъша. обьшта бо бѣаше страсть.  нашего рода касаѭшт сꙙ С 430.6—7 Изч С Гр ἅπτομαι Нвб касая се книж ОА ВА АР