Исторически речник
капат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
капаткаплѭ, каплѧ, каплюкаплешкаплетъ, каплеть, каплеткаплемъ, каплемь, каплем, каплемокаплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
каплѭтъ, каплѧтъ, каплютъ, каплѭть, каплѧть, каплють, каплѭт, каплѧт, каплюткаплевѣкаплетакаплетекаплкапл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
каплмъ, каплѣмъ, каплꙗмъ, каплмь, каплѣмь, каплꙗмь, каплм, каплѣм, каплꙗмкаплте, каплѣте, каплꙗтекаплвѣ, каплѣвѣ, каплꙗвѣкаплта, каплѣта, каплꙗтакапахъ, капахь, капахкапа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
капакапахомъ, капахомь, капахом, капахмꙑкапастекапашѧ, капашѫ, капаша, капаше, капахѫкапаховѣкапаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
капастекапаахъ, капахъ, капаахь, капахь, капаах, капахкапааше, капашекапааше, капашекапаахомъ, капахомъ, капаахомь, капахомь, капаахом, капахомкапаашете, капашете, капаасте, капасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
капаахѫ, капахѫ, капаахѹ, капахѹкапааховѣ, капаховѣкапаашета, капашета, капааста, капастакапаашете, капашете, капаасте, капасте
капат -каплѭ -каплш несв Капя, стичам се, изливам се на капки ꙇ бꙑвъ въ подвѕѣ. прлежьнѣе молѣаше сѧ. ꙇ бꙑстъ потъ его ѣко  каплѧ кръве каплѭштѧ на ꙁемлѭ М Лк 22.44 З А СК сънідетъ ѣко дождь на рѹно. ї ѣко каплѣ капѫштіѣ на ꙁемлѫ СП 71.6 вдѣахѫ капл҄ѫштꙙ оть н҄его крьв. капл҄ѣм С 51.13 медъ бо капл҄етъ отъ ѹстьнѹ женꙑ блѫдьнꙑ С 350.30—351.1  акꙑ сьребро слъꙁꙑ вьрꙙштꙙ капаахѫ по лантама на ꙁемьѭ С 397.25—26 медъ капл҄ѧ μελίρρυτος От който капе мед. [Образно.] ѡ веле медъ капьѭшт ѧꙁꙑкъ дѣт С 327.1—2 Изч М З А СК СП С Гр καταβαίνω στάζω ἀποστάζω ῥιπτέω Нвб капя ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР ДА Срв Капновата вода МИ ГХ, МИМ Капеш МИ Капейнците МИ ВП,ТО