Исторически речник
кананѣ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кананѣ, кананекананѣꙗ, кананеꙗ, кананѣа, кананеакананѣю, кананею, кананѣов, кананеов, кананѣв, кананев, кананѣев, кананеевкананѣ, кананекананѣꙗ, кананеꙗ, кананѣа, кананеакананѣемь, кананеемь, кананѣмь, кананемь, кананѣомь, кананеомь, кананѣемъ, кананеемъ, кананѣмъ, кананемъ, кананѣомъ, кананеомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кананѣ, кананекананѣю, кананеюкананѣ, кананекананѣ, кананекананѣемъ, кананеемъ, кананѣмъ, кананемъ, кананѣомъ, кананеомъ, кананѣемь, кананеемь, кананѣмь, кананемь, кананѣомь, кананеомькананѣѩ, кананеѩ, кананѣѧ, кананеѧ, кананѣѫ, кананеѫ, кананѣе, кананее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кананѣ, кананекананѣхъ, кананехъ, кананѣхь, кананехькананѣꙗ, кананеꙗ, кананѣа, кананеакананѣю, кананеюкананѣема, кананеема, кананѣма, кананема, кананѣома, кананеома
кананѣ -ꙗ м ЛИ смонъ кананѣ Σίμων ὁ Καναναῖος Кананит, наричан още Симон Зилот [Лк 6.15, Деян 1.13] — прозвище на един от 12–те апостоли ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се ... смонъ кананѣ М Мт 10.14 З ꙇ сътвор дъва на десѧте да бѫдѫтъ съ нмь ...  смона. кананѣа А Мк 3.18 Изч М З