Исторически речник
камꙑ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
камꙑ, камень, каменъкамене, каменѣкамен, каменюкамень, каменъ-каменемь, каменемъ, каменьмь, каменьмъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
камене, камен-----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
камꙑ камен -камене м камень камен -камене м 1. Камък котерааго же отъ васъ оца въпростъ снъ хлѣба. еда камень подастъ емѹ М Лк 11.11 З А СК еда когда прѣтъкнеш о камень ногѫ твоѭ СП 90.12 Срв.Мт 4.6 З А СК  въꙁъмъше камꙑ вел првꙙꙁашꙙ мѹ къ ногама С 154.2 вдтъ камꙑ връхѹ жѹпшта лежꙙшть С 316.15 Надгробен камък. ꙇ въꙁваль камень вел на двьр гроба М Мт 27.60 З А покрꙑвъ сѧ въ гробѣ каменемь СЕ 27a 20—21  гробънъ камꙑ отъвалꙗш С 338.28  отъвалвъше камꙑ. вьлѣꙁошꙙ въ гробъ С 537.1 от. ка.мене. се.го П2 Камениста почва. а дрѹгое паде на камене  проꙁѧбъ ѹсъше М Лк 8.6 З А 2. Каменен блок, скала ꙇ на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ М Мт 16.18 З на камень вьꙁнесеш мѩ СП 26.5 Срв. СП60.3 понеже прораꙁі камень ї потѫшѩ водꙑ СП 77.20 Срв. СЕ5b 7 прівръгѫ сѧ въ твръдꙑ камень. нъ въ пѣнꙑ влънꙑ хъ раꙁідѫ сѧ К 12b 22 Срв. С448.19 ставъ ѹбо на камен свꙙтꙑ старьцъ на ꙁно С 173.2 стоѧште же на тврьдѣмъ камен рѫгаахѫ сꙙ томѹ С 214.23 Камъни, каменна основа [на сграда]. же соꙁъда храмнѫ своѭ на камене М Мт 7.24 З А СК ꙇ нападѫ на храмнѫ тѫ.  не паде сѧ основана бо бѣ на камене М Мт 7.25 З А СК ꙇ полож основане на камене М Лк 6.48 З 3. Прен. Сила, твърдост  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ. камень тръпѣнью СЕ 92b 15—16 ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване. недвжмо. основано. на акротомѣ. ꙇ дховьнѣ камен твоѩ вѣрꙑ СЕ 93b 18 камꙑ драгъ, драгꙑ λίϑος τίμιος Скъпоценен камък въжделана пае ꙁлата і камен драга многа СП 18.11 положіль есі на главѣ его вѣнъць. отъ камен драгаего СП 20.4 ꙇ сътворь драгааго камене СЕ 21b 3 камꙑ жрьнъвьнꙑ μύλος ὀνικός, λίϑος μυλικός Воденичен, мелничен камък аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑ его. ꙇ въвръгѫтъ і въ море М Мк 9.42 З. Срв.Лк 17.2 М З камꙑ на камен λίϑος ἐπὶ λίϑον, λίϑος ἐπὶ λίϑῳ Камък на камък, камък върху камък не матъ съде остат камень на камен. ꙇже не раꙁортъ сѧ М Мт 24.2 ЗI, А. Срв.Мк 13.2 М, З;Лк 21.6 М З ꙇ не оставѧтъ вь тебѣ камене на камен. понеже не раꙁѹмѣ врѣмене М Лк 19.44 З камꙑ свѣтьл φεγγίτης λίϑος Скъпоценен камък събърашꙙ съборъ. да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ. нъ да свѣтълꙑ камень ꙗкоже мьнѣшꙙ. невѣрствмъ отъмꙙтъ С 385.19 камꙑ ѫгъльнъ, ѫгъльнꙑ λίϑος ἀκρογωνιαῖος Крайъгълен камък ꙇ по срѣдѣ дъвоіхъ люд. камень ѫгъленъ лежѧ К 13b 32 Срв. С451.6—7 нъ да ѫгълънꙑ камень сънорꙙдъ С 385.14 М З А СК Б СП СЕ К Х П2 С Гр λίϑος πέτρα Нвб Срв камен остар диал ВА НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА камък, камик диал ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Камен ЛИ Каменов ФИ Каменски ФИ Каменички ФИ СтИл,РЛФИ Висок камен МИ Побит камен МИ Каменевица МИ ГХ,МИМ Каменяко МИ ЙЗах,Кюст Камен МИ Камено МИ БМС Каменяне МИ АМС,Полог Каменчова падина МИ ИД,МНЛом