Исторически речник
калꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
калꙗт сѧкалꙗѭ, калѣѭ, калꙗѫ, калѣѫ, калꙗѧ, калѣѧ, калꙗю, калѣю, калѧю, калаѫ, калаѧкалꙗш, калꙗеш, калѣш, калѣеш, калѣаш, калѧеш, калаешкалꙗтъ, калꙗетъ, калѣтъ, калѣетъ, калѣатъ, калꙗть, калꙗеть, калѣть, калѣеть, калѣать, калꙗт, калꙗет, калѣт, калѣет, калѣат, калѧетъ, калѧеть, калѧет, калаетъ, калаеть, калаеткалꙗмъ, калꙗемъ, калѣмъ, калѣемъ, калѣамъ, калꙗмь, калꙗемь, калѣмь, калѣемь, калѣамь, калꙗм, калꙗем, калѣм, калѣем, калѣам, калꙗмо, калꙗемо, калѣмо, калѣемо, калѣамо, калѧемъ, калѧемь, калѧем, калаемъ, калаемь, калаем, калаемокалꙗте, калꙗете, калѣте, калѣете, калѣате, калѧете, калаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
калꙗѭтъ, калѣѭтъ, калѣѫтъ, калꙗѫтъ, калѣѧтъ, калꙗѧтъ, калѣютъ, калꙗютъ, калꙗѭть, калѣѭть, калѣѫть, калꙗѫть, калѣѧть, калꙗѧть, калѣють, калꙗють, калꙗѭт, калѣѭт, калѣѫт, калꙗѫт, калѣѧт, калꙗѧт, калѣют, калꙗют, калѧютъ, калѧють, калѧют, калаѫтъ, калаѧтъ, калаѫть, калаѧть, калаѫт, калаѧткалꙗвѣ, калꙗевѣ, калѣвѣ, калѣевѣ, калѣавѣ, калѧевѣкалꙗта, калꙗета, калѣта, калѣета, калѣата, калѧетакалꙗте, калꙗете, калѣте, калѣете, калѣате, калѧетекалꙗ, калѣ, калѧ, калакалꙗ, калѣ, калѧ, кала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
калꙗмъ, калѣмъ, калꙗмь, калѣмь, калꙗм, калѣм, калѧмъ, калѧмь, калѧм, каламъ, каламь, каламкалꙗте, калѣте, калѧте, калатекалꙗвѣ, калѣвѣ, калѧвѣ, калавѣкалꙗта, калѣта, калѧта, калатакалꙗхъ, калѣхъ, калꙗхь, калѣхь, калꙗх, калѣх, калѧхъ, калѧхь, калѧх, калахъ, калахь, калахкалꙗ, калѣ, калѧ, кала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
калꙗ, калѣ, калѧ, калакалꙗхомъ, калѣхомъ, калꙗхомь, калѣхомь, калꙗхом, калѣхом, калꙗхмꙑ, калѣхмꙑ, калѧхомъ, калѧхомь, калѧхом, калахомъ, калахомь, калахом, калахмꙑкалꙗсте, калѣсте, калѧсте, каластекалꙗшѧ, калашѧ, калѣшѧ, калꙗшѫ, калашѫ, калѣшѫ, калꙗша, калѣша, калꙗше, калаше, калѣше, калꙗхѫ, калѣхѫ, калахѫ, калѧшакалꙗховѣ, калѣховѣ, калѧховѣ, калаховѣкалꙗста, калѣста, калѧста, каласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
калꙗсте, калѣсте, калѧсте, каластекалꙗахъ, калꙗхъ, калꙗах, калаахъ, калахъ, калаахь, калахь, калꙗхь, калꙗх, калаах, калѧхъ, калѧхь, калѧхкалꙗаше, калꙗше, калааше, калаше, калѧшекалꙗаше, калꙗше, калааше, калаше, калѧшекалꙗахомъ, калꙗхомъ, калаахомъ, калахомъ, калꙗахомь, калꙗхомь, калаахомь, калахомь, калꙗахом, калꙗхом, калаахом, калахом, калѧхомъ, калѧхомь, калѧхомкалꙗашете, калꙗшете, калꙗасте, калꙗсте, калаашете, калашете, калаасте, каласте, калѧшете, калѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
калꙗахѫ, калꙗхѫ, калꙗахѹ, калꙗхѹ, калаахѫ, калахѫ, калаахѹ, калахѹ, калѧхѹкалꙗаховѣ, калꙗховѣ, калааховѣ, калаховѣ, калѧховѣкалꙗашета, калꙗшета, калꙗаста, калꙗста, калѧшета, калѧста, калаашета, калашета, калааста, каластакалꙗашете, калꙗшете, калꙗасте, калꙗсте, калѧшете, калѧсте, калаашете, калашете, калаасте, каласте
калꙗт сѧ -калꙗѭ сѧ -калꙗш сѧ несв Калям се, омърсявам се, цапам се свнь ѣже ꙁмꙑвъш сѧ. пакꙑ въ калѣ калѣетъ сѧ СЕ 70a 13 Изч СЕ калѣт сѧ Нвб калям [се] ОА ВА НТ МлБТР БТР АР ДА ЕтБАН