Исторически речник
каꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
каꙁаткажѫ, кажѹкажешкажетъ, кажеть, кажеткажемъ, кажемь, кажем, кажемокажете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кажѫтъ, кажѹтъ, кажѫть, кажѹть, кажѫт, кажѹткажевѣкажетакажетекажкаж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кажмъ, кажѣмъ, кажамъ, кажмь, кажѣмь, кажамь, кажм, кажѣм, кажамкажте, кажѣте, кажатекажвѣ, кажѣвѣ, кажавѣкажта, кажѣта, кажатакаꙁахъ, каꙁахь, каꙁахкаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
каꙁакаꙁахомъ, каꙁахомь, каꙁахом, каꙁахмꙑкаꙁастекаꙁашѧ, каꙁашѫ, каꙁаша, каꙁаше, каꙁахѫкаꙁаховѣкаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
каꙁастекаꙁаахъ, каꙁахъ, каꙁаахь, каꙁахь, каꙁаах, каꙁахкаꙁааше, каꙁашекаꙁааше, каꙁашекаꙁаахомъ, каꙁахомъ, каꙁаахомь, каꙁахомь, каꙁаахом, каꙁахомкаꙁаашете, каꙁашете, каꙁаасте, каꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
каꙁаахѫ, каꙁахѫ, каꙁаахѹ, каꙁахѹкаꙁааховѣ, каꙁаховѣкаꙁаашета, каꙁашета, каꙁааста, каꙁастакаꙁаашете, каꙁашете, каꙁаасте, каꙁасте
каꙁат -кажѫ -кажеш несв 1. Казвам, говоря, съобщавам тъгда стꙑ кононъ въꙁдъхнѫ на н҄ꙙ глагол҄ꙙ  кажꙙ мь. вдте кꙿто вам съвладетъ С 36.28 ’то глаголаахѫ не пш цръ ждовъскъ. с рѣь не каж стнꙑ. н дръꙁновенꙗ нашего богъ обл С 403.16  прсно бо мѹ помнааше дьнь  дѣлесꙑ  словесꙑ кажꙙ ꙗко не гонеꙁнетъ прѣдадꙑ С 412.20 нъ  но бол҄ьше. же грꙙдѫшта мь прѣжде каꙁааше. не бо нъ обраꙁъ онъ бѣаше агньць С 417.23 2. Показвам, указвам, посочвам сам же сꙙ вьсѣмь кажѫште по въꙁдѹхѹ. краахѫ повѣдаѭште своꙗ мена С 52.28 л пртьѫ ѹкаꙁатъ се. л пакꙑ кажетъ ꙗко въ ношт въстан бѫдетъ С 372.16 т тъгда глагол҄етъ о въскрьсен.  же вꙑ многѫ кажѫштѫ ьсть стъ.  кажѫштѹ ꙗко сетънаꙗ ождаѭтъ дръꙁнѫвъшхъ же дръꙁнѫшꙙ сътворт С 445.6,7 вьпл҄ь же  павьлъ кажетъ глагол҄ꙙ. въ повелѣн  въ гласѣ арꙿхаггеловѣ. въ послѣдн҄мъ трѫбьн. сьдетъ сь небесе С 372.17—18 ꙗкоже ( въ) съдрав трѹдолю(б)ъвьньі по(с)пѣшен(м)ь гнь дѣлес(ъ) покаꙁоват. () в(ъ б)о(лѣ)ꙁн вьсе трьпѣне  мльане съ радостѭ каꙁат ЗЛ Iа 9 3. Съветвам, поучавам, напътствам, уговарям  прстѫпвъ наꙙ мѫенкѹ каꙁат глагол҄ꙙ. покор сꙙ мьнѣ ловѣе  цѣсарѹ да не ѹмьреш С 61.13  сам о себѣ подвжемъ сꙙ на добро.  сь бо гда каꙁааше  ѹтел҄ь не слѹшаше. нъ гда нкогоже бѣ кажѫшта. тъгда своѭ сьвѣсть раꙁѹмѣвъ С 415.3,4 да  до послѣдьнꙗго веера трьпꙙ мѹ прѣбꙑ. каꙁааше бо  ѹааше  вьсаьскꙑ пеааше сꙙ мь С 409.23 да како въ отъаан прѣбꙑвъ. до конꙿца дшѫ своѭ погѹбтъ.  ꙗкоже на мноꙁѣ кажꙙ. молꙙ прпадаꙙ. кланꙗѧ сꙙ С 527.14 н дноѧ же ноѧ особь памꙙнѫ правьдꙑ. нъ тъьѭ съ вьсѣмь мръ мѣт. кажꙙ ꙗко вьсего бол҄е се стъ С 423.21 4. Наставлявам, възпитавам осѣжден бꙑ(...) отъ гѣ каже(...) Е15б 10 каꙁат сѧ Е С ЗЛ Гр λέγω γράφω διατυπόω ἐνδείκνυμι ἐπιδείκνυμι δείκνυμι παραινέω νουϑετέω παιδεύω Нвб казвам, кажа ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА