Исторически речник
к  
к I. Буквен знак. Буква от стб. азбука, назовавана како; в глаг. , в кир. к; в нвб. звук к II. Числен знак. В глаг. ⰽ҃ = 40, ХL, в кир. к҃ = 20, XX. В кир. издания на стб. глаг. паметници ⰽ҃, к҃ = 40; в издания на стб. кир. паметници к҃ = 20; в кир. издание на СП ⰽ҃, м҃ =40, ⰻ҃, к҃=20 1. числ бр Числ. ред. етꙑредесѧте, етꙑрдесѧт Четиридесет ꙇ пошть сѧ дьні .к҃. ꙇ ношті послѣдь въꙁлака З Мт 4.2А кт денъ да посттъ сѧ СЕ 105а 1 к҃ денъ да покаетъ сѧ СЕ 103b 2 етꙑрдесѧтьнꙑ Четиридесети х҃ъ по к҃. дьнъ. вьꙁде въ вꙑспрьн імъ К 14а 28 В състава на сл. числ. к҃а. о женѣ ѣ(же оба пѣ)нѧѕа. к҃в о сѫдьнѣемь дьне с рѣь о коньнѣ. к҃в о дьн  асѣ. к҃г. о помаꙁавьш г҃а мѵрмъ. к҃д о пасцѣ. к҃е. о прѣдан пророъство. к҃ж отъметане петрово. к҃ѕ о въпрошен тѣлесе гнѣ М 44а 2, 3, 4, 5, 6 2. Числ. бр. дъвадесѧт Двадесет к҃ стрстъ стꙑхъ мкⷱ҇ъ Е 35а 15 к҃ въ конецъ псаломъ давъ СП 20.1 Числ. ред. дъвадесѧтьнꙑ Двадесети ѡⷮ҇ лѹⷦ҇ псаⷩ҇ к҃ септбра СК 135b 2 мца октобра въ к҃ В 5 В състава на сл. числ. мѣⷰ҇ к҃а вьнесене стꙑѧ бцѧ СК 135b 3 нщї неⷣ҇ к҃в Е 30а 4 ѡ҇ⷮ ѡⷩ҇а псⷩ҇а г҃ септ(б)ра. ⷰмѣⷰ҇ к҃г мкⷱ҇а георьгꙗ СК 151а 18 сегⷤ҇о мѣⷰ҇ к҃д мцⷱ҇ ѳеклꙑ СК 131а 7 мѣⷰ҇ к҃е кл(ме)нъта СК 134а 15 мѣⷰ҇ к҃ѕ прѣставлен(е )ѡаⷩ҇ ѳеолог(а) СК 131а 12 мѣⷰ҇ к҃ꙁ прьвомкⷱ҇а стефана СК 144а 4 к҃ѳ стр(ст)ъ стѹю мкⷱ҇ѹ Е 38а 1 мѣсꙙца марта к҃ мѫка свꙙтꙑхъ С 174.9 М З А СК Б Е СП СЕ К С В П12 Гр μ´ κ´