Исторически речник
жѧдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
жѧдатжѧждѫ, жѧдаѭ, жѧдаѫ, жѧдаѧ, жѧждѹ, жѧдаюжѧждеш, жѧждаш, жѧдаеш, жѧдаашжѧждетъ, жѧждатъ, жѧдаетъ, жѧдаатъ, жѧждеть, жѧждать, жѧдаеть, жѧдаать, жѧждет, жѧждат, жѧдает, жѧдаатжѧждемъ, жѧждамъ, жѧдаемъ, жѧдаамъ, жѧждемь, жѧждамь, жѧдаемь, жѧдаамь, жѧждем, жѧждам, жѧдаем, жѧдаам, жѧждемо, жѧждамо, жѧдаемо, жѧдааможѧждете, жѧждате, жѧдаете, жѧдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
жѧждѫтъ, жѧждаѭтъ, жѧдаѫтъ, жѧждаѧтъ, жѧждѹтъ, жѧждаютъ, жѧждѫть, жѧждаѭть, жѧдаѫть, жѧждаѧть, жѧждѹть, жѧждають, жѧждѫт, жѧждаѭт, жѧдаѫт, жѧждаѧт, жѧждѹт, жѧждаютжѧждевѣ, жѧждавѣ, жѧдаевѣ, жѧдаавѣжѧждета, жѧждата, жѧдаета, жѧдаатажѧждете, жѧждата, жѧдаевѣ, жѧдаавѣжѧжд, жѧждажѧжд, жѧжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
жѧждмъ, жѧждамъ, жѧждѣмъ, жѧждамъ, жѧждмь, жѧждамь, жѧждѣмь, жѧждамь, жѧждм, жѧждам, жѧждѣм, жѧждамжѧждте, жѧждате, жѧждѣте, жѧждатежѧждвѣ, жѧждавѣ, жѧждѣвѣ, жѧждавѣжѧждта, жѧждата, жѧждѣта, жѧждатажѧдахъ, жѧдахь, жѧдахжѧда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
жѧдажѧдахомъ, жѧдахомь, жѧдахом, жѧдахмꙑжѧдастежѧдашѧ, жѧдашѫ, жѧдаша, жѧдаше, жѧдахѫжѧдаховѣжѧдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
жѧдастежѧдаахъ, жѧдахъ, жѧдаахь, жѧдахь, жѧдаах, жѧдахжѧдааше, жѧдашежѧдааше, жѧдашежѧдаахомъ, жѧдаахомь, жѧдаахомжѧдаашете, жѧдашете, жѧдаасте, жѧдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
жѧдаахѫ, жѧдахѫ, жѧдаахѹ, жѧдахѹжѧдааховѣ, жѧдаховѣжѧдаашета, жѧдашета, жѧдааста, жѧдастажѧдаашете, жѧдашете, жѧдаасте, жѧдасте
жѧдат -жѧдаѭ -жѧдаш несв жѧждѫ -жѧждеш 1. Изпитвам жажда, жаден съм г даждъ м сѭ водѫ. да н жѧждѫ н прхождѫ сѣмо поръпатъ М Йо 4.15 З А вѣдꙑ съ. ѣко вьсѣ юже съвръшшѧ сѧ о немь. да събѫдѫтъ сѧ къ(н)гꙑ. гла жѧждѫ М Йо 19.28 З А ꙇ алъкат бо маш.  жѧдат. ꙇ наготоват. ꙇ досажденѹ т бꙑват СЕ 90a 25 ; ꙇ потѣшѧ водꙑ.  потоц наводьншѧ сѧ. ꙇ жѧждѭщѧѩ люд своѩ насꙑщь СЕ 5b 9 пльть ношааше та.  ꙗкоже ловѣкъ тако жвѣаше. ꙗдѣше хлѣбъ.  жꙙдааше С 473.29 Образно. стоѣше с.  ꙁъвааше глѧ. аште кто жѧдетъ да прдетъ къ мьнѣ  петъ М Йо 7.37 З А СК пѫтꙇ града обітѣльнааго обрѣтѫ. лаѭще ꙇ жѩждѫще. дша. ꙇхъ въ ніхъ ꙁнеможе СП 106.5 2. Силно желая, жадувам нещо, стремя се към нещо бꙑстъ гладъ крѣпъкъ на странѣ тоꙇ.  тъ натъ лшат с ...  ждаше насꙑтт с. отъ рожьць ѧже ѣдѣхѫ свнѧ СК Лк 15.16 ꙇмьже обраꙁомъ жѩдаетъ еленъ на стоънкꙑ водьнꙑѩ. тако желаетъ дша моѣ къ тебѣ бже СП 41.2 нъ слꙑш ѧдо. како т жѧждетъ покаанѣ нашего бъ СЕ 66b 10 3. Прич. мин. страд. като същ. жѧданꙑ м ед ὁ ποϑούμενος Жадуваният, въжделеният жꙙданꙑ прде  жꙙждꙙ не бѣаше С 498.27 М З А СК СП СЕ С Гр διψάω ποϑέω ἐπιϑυμέω πεινάω ἐπιποϑέω жѩдат Нвб Срв жъднея диал ОА ВА НГер ЕтБАН жаднея НТ Дюв АР РБЕ ЕтМл жеднея ОА БТР жедя̀ диал жъдя̀ диал ВА ЕтБАН