Исторически речник
жть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
жт, жтьжтꙗ, жта, жтьꙗжтю, жтѹ, жтьюжтмь, жтьмь, жтмъ, жтьмъ, жтмь, жтмъжт, жть, жтжтꙗ, жта, жтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
жт, жть, жтежтмъ, жтьмъ, жтмь, жтьмь, жтмъ, жтмь, жтомъ, жтамъжт, жть, жт, жтмжтхъ, жтьхъ, жтхь, жтьхь, жтхъ, жтхьжт, жтьжтю, жтѹ, жтью
NnDu
жтма, жтьма, жтма, жтма
жть -ꙗ ср 1. Живот, съществуване наше бо жте на нбсехъ естъ СЕ 90b 13 Срв.С 349.24 мѫж вь самомъ цвѣтѣ юност. о жтї небръгъше ... га вьꙁлюбьше С 97.7  раꙁболѣвъ сꙙ ѧꙁеѭ. хотꙙ жть оставт. помол сꙙ господев глагол҄ꙙ С 536.6 поштꙙд жтꙗ мого мол҄ѫ сꙙ тво свꙙтꙑн҄.  нкомѹже танꙑ вьꙁвѣшта С 286.14  тако ꙋбѡ дѣанїемъ въ вдѣнї ѻбрѣте вьсхѡⷣ.  словѡмь  дѣлѡмъ жтїе ꙋкрашъш, прѣбыⷭ лѣта довѡлна вь пꙋстын Петк. 77v.7. жте неконьаемо Вечен живот нъ дажⷣь м рад сего богатно въꙁмъꙁдїе єже с тобою жтїе неконаемое, неѹгашенѹ съхранвь свѣщѹ дв͠ьства моего єже въ те сповѣданїа маслоⷨ напааемꙋ  просвѣщаемѹ Нед. 610r.24. 2. Жизнен път, времетраене на съществуванието съподоб ѣ мромь дховьнꙑмь. проее жте ею. съконьат СЕ 8b 20 сѫтъ ѹбо же вьсе жт сво лѣнꙙтъ сꙙ С 375.8 ꙗкоже таковѹѹмѹ мѫжѹ въ наꙙтцѣ жтꙗ го С 521.8 мъсл(.) еже ... вь вꙿсе жть свое  сꙿтворлъ ... вꙿсего (ꙁ)наѩ да ѣвш. твоеѭ же благодѣтьѭ Р VII 4.19 3. Начин на живот аште ѹбо въ неправедьнѣемь жт не бꙑсте вѣрьн. въ істньнѣмь къто вамъ вѣрѫ метъ М Лк 16.11 З СК дажд емѹ жте благообраꙁъно. жте добродѣано. і неꙁаꙁоръно СЕ 99a 2 тръпш вꙿсѭ тѫгѫ. і пеаль мьншъскааго жтѣ. црства рад нбсънааго СЕ 87a 21 сімі бо псалъм поѣхѫ. въ вестъсѣмь ꙁаконѣ ... егда ѩ плѣнішѧ да імѫтъ памѧть домашънѣго жітьѣ К 7а 37 по ꙁаповѣдемъ бжꙗмъ жт прѣпроводвъшꙙ С 542.17 бѣ мѫжъ нѣкꙑ аггꙿелъско жт мꙑ.  подобьно нравомъ жт. прѣмѫдрааго сумеѡна пріобрѣтъ. на стлъпѣ бо бѣаше стоѧ С 557.21—22 нмже мнее б͠говдца ліѫ подрⷤаваѫ жтелствѡ (л) стннѣшее рещ, кртⷭлѣ въ въсемъ подраⷤваѫщ жтїемъ Петк. 76v.25. 4. Прехрана, средства за живот вьс бо отъ ꙁбꙑтъка своего въвръгѫ. а с отъ лшенꙗ своего вьсе елко мѣаше въвръже. вьсе жте свое М Мк 12.44 З слꙑша адама ота домꙋ спадъша. ловѣка породьнааго гражданна. беꙁъ ꙁемьнааго трѹжданꙗ жвѫшта ... на жт трѣбѹѭшта С 429.27 5. Житие, животоописание, биография мѣсꙙца марта въ аі. жт гргора папꙑ рѹмъскаго С 112.15 жт їꙗкѡва рънорꙁьца. много мꙑ ѹмл҄ень С 513.15 се стъ свꙙтааго дометꙗ жтіе. се естъ правѣднка мѫен С 219.24—25 Сцево жтїе велкааго ц͠ра. сцева справлнїа дѡблꙗаго кѡнстантіна Конст. 438v.9. 6. Жилище, дом кто  ѡт кѫдѹ  кым ѡбраꙁомь само прїде, въпрашаахѫ. Жтїе же твое  ѡтьство ѡт кѫдѹ ЙР 13.24. Мое ѹбо жтїе по апостолѹ на небесех єсть, ѡт нѫдѹже спастелѣ аѫ, ѡтвѣщавааше, ѡтьство же вышнї Ієр[о]салмь ЙР 13.25. жть мѣт τὴν κατοικίαν ἔχω Живея някъде, пребивавам мол го попешт сꙙ о пещерѣ. рекꙿше о гробѣ. вь немже жт мѣаше стꙑ С 531.28  прешедꙿше въ пештерѫ. деже жт мѣаше стꙑ еппъ С 537.18 добромь жтьмь ἐνάρετος Който има добродетелен живот не моштъно т стъ т. аште да не въꙁвратвъ сꙙ въ стꙑ градъ. ї деш въ лаврѫ рьньца савꙑ.  побесѣдѹш къ ръньцѹ їѡанѹ къ мльалвѹѹмѹ мѫжѹ правьдвѹ  добромъ жтмъ С 294.11—12 говѣно жть εὐλάβεια Богобоязлив живот хранш л сѧ въ дѣвьствѣ ꙇ цѣломѫдрь. ꙇ говѣнѣ жть СЕ 87а 14 жть се [нꙑнѣшьн҄е, настоѩще] ὁ παρὼν βίος, [οὗτος] ὁ βίος, ὅδε ὁ βίος, ἡ τοιαύτη ζωή, ἡ παροῦσα ζωή, ἡ ἐνταῦϑα διατριβή, ἡ ἐνταῦϑα διαγωγή Този свят, земният живот аште те отъпѹстші врагѹ твоемѹ. не того ес(.)і обідѣлъ. нъ самъ се е(.) ономѹ б(.) мъногашт на семь жіті пакость творілъ есі К 9а 9 акꙑ агньц посрѣдѹ влъкъ расхꙑштен бꙑхомъ. съклюшꙙ бо насъ грѣс сво.  жт хотꙙште въ маловрѣменꙿнѣѣмъ семъ жт. въ бѫдѫштмъ вѣцѣ ѹмрѣхомъ С 108.12 тъгда вьсе же вь семь жт прѣобдѣвъ. въ обѣштанꙑхъ благꙑхъ прѧтю подвꙁатъ сꙙ С 252.6 тако ѹбо  вь семь жт многьішт събьіваетъ сѧ бьіт. наьн(ъ)ше бо рьвьноват на доброе  подвꙁаѭште сѧ ꙗкоже дрѹгѹ дрѹга добрѣшѹшѹ бьіт ЗЛ IIа 15 довьлѣетъ т вꙿ семь жть. подвгнѫт сѧ. на невдмꙑѩ слꙑ вражѩ СЕ 91b 1—2 прославьн бꙑвъше о хѣ. памѧть вь жт семь оставшꙙ. на съпасен вьсѣмъ вѣрѹѭштїмъ С 81.16 ꙗко мноꙁ отъ лкъ. н льгъко. не съ многоѭ болѣꙁнѭ жтꙗ сего отъходꙙште. н нꙑнꙗшьнꙙѧ жꙁн съподобшꙙ сꙙ С 98.26 не посълалъ мꙙ стъ гь да бѫдѫ съ тобоѭ въ жт семъ С 123.3 прѣмногаꙗ благаꙗ вьнесена бꙑшꙙ. тѣмꙿ прѣльсть демонъскаꙗ раꙁор сꙙ. тѣмь рѫгамъ сꙙ сьмрьт. тѣмъ прꙁьрмъ нꙑнꙗшьне жть С 497.3  многѫ прмемъ съвꙑшн҄ѫѭ помошть сце бо вьꙁмошт мамъ.  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранꙿно прѣплѹт С 497.5 гі ...вꙿсѣмъ строѩ. ꙇ настоѩщее наше жте. ꙇ бѫдѫщааго намъ наслаждене ... блгв пщѭ нашѭ СЕ 16b 16—17 жть вѣьно [грѧдѫще, небесьно] ῾η οὐράνιος ζωή Вечният живот, раят; мястото, отредено за праведниците небесьно любꙙтъ вѣно жт С 542.21—22 да веселѧтъ сѧ въ грѧдѫштее жітье К 3а 17 М З А СК Е СЕ К С Р ЗЛ Гр βίος ζωή πολιτεία πολίτευμα τὸ συζῆν συανανστροφή ἰδιωτεία ἡλικία διάϑεσις οι῎κησις κατοίκησις ἄσκησις στρατεία ἁγνεία σωτηρία μαμωνᾶς [вар. τρόπος] жт жтье жітье жте Нвб житие остар ОА ВА АК НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР