Исторически речник
жлще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
жлщежлщажлщѹ, жлщюжлщемь, жлщемъжлщжлща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
жлщь, жлщъжлщемъ, жлщемьжлщжлщхъ, жлщхьжлщжлщѹ, жлщю
NnDu
жлщема
жлще ср 1. Жилище, дом, къща събравъше же сꙙ вьс въ жлште жьрьца свого.  много мꙑслвъше ... днъ ѧшꙙ сьвѣтъ С 514.29 сꙗ ѹбо свꙙтаꙗ ... оставвъша жлште сво. доста на мѣсто то деже мѫаахѫ крьстꙗнꙑ С 255.17 Образно. гі къто обітаетъ въ жілішті твоімъ СП 14.1 ꙇ сътвор въ мнѣ жлще стѹмѹ твоемѹ дхѹ СЕ 41а 14 радѹ сꙙ дѹшевънꙑ храме божї. радѹ сꙙ обьште жлште. небес  ꙁем С 251.16 сама же тѡго рꙁам себе ѻдѣа нкѡмꙋ же сїа ѿнѫⷣ вѣдѧщꙋ въ прѣмѫдрѣмъ нѣкѡемъ раꙁꙋмѣ сѫщ. ꙁане жлще бѣше прѣст͠гѡ дх͠а Петк. 76r.1. 2. Убежище, обиталище, местопребиваване сьрѣте  отъ гробъ къ. нестомъ дхмъ. іже жлште мѣаше въ гробѣхъ М Мк 5.3 З тѹ пьтіцѩ ѹгнѣꙁдѩтъ сѩ. еродово жіліще обладаетъ ім СП 103.17 ; влко. прꙁьр нꙑнѣ отъ стꙑхъ жлщь свохъ. сѣдѧ ... о деснѫѭ оца  ба нашего СЕ 40а 7 дьнесь блсцанмь бжіемь адовъское жілште бьеть К 13а 26 Срв.С 449.27 небесьно жлще Местообитанието на праведниците след смъртта тако  мⷱнц прѣмнога пострадаше лютаа,  тѣлеса раꙁлным раꙁдробше мѹкам нкакже ѻ схь попекше се, ꙗко да нб͠снаа насладет се жлща Нед. 604r.21. свѧто жлще Градът Божи, светото жилище на Всевишния Вънꙿм, господ, Ісѹсе Хрсте, боже нашь, ѡт свѧтаго жлща твоего, ѡт прѣстола славы царствїа твоего  прїд СЙЗ 372.14. М З Е СП СЕ К С ЗЛ Гр οἰκία οἴκημα οἴκησις οἰκητήριον κατοικία κατοίκησις κατοικητήριον παροικία καταγώγιον σκήνωμα μονή жілште жлште жіліште Нвб жилище ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН