Исторически речник
жвотворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
жвотвортжвотворѭ, жвотворѧ, жвотворюжвотворшжвотвортъ, жвотворть, жвотвортжвотвормъ, жвотвормь, жвотворм, жвотворможвотворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
жвотворѧтъ, жвотворѧть, жвотворѧтжвотворвѣжвотвортажвотвортежвотворжвотвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
жвотвормъ, жвотвормь, жвотвормжвотвортежвотворвѣжвотвортажвотворхъ, жвотворхь, жвотворхжвотвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
жвотворжвотворхомъ, жвотворхомь, жвотворхом, жвотворхмꙑжвотворстежвотворшѧ, жвотворшѫ, жвотворша, жвотворше, жвотворхѫжвотворховѣжвотворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
жвотворстежвотворѣѣхъ, жвотворꙗѣхъ, жвотворꙗꙗхъ, жвотвораахъ, жвотворꙗхъ, жвотворѣхъ, жвотворахъ, жвотворѧахъ, жвотворѧхъ, жвотворꙗѣхь, жвотворꙗꙗхь, жвотворѣѣхь, жвотвораахь, жвотворꙗхь, жвотворѣхь, жвотворахь, жвотворѧахь, жвотворѧхь, жвотворꙗѣх, жвотворꙗꙗх, жвотворѣѣх, жвотвораах, жвотворꙗх, жвотворѣх, жвотворах, жвотворѧах, жвотворѧхжвотворѣѣше, жвотворꙗѣше, жвотворꙗꙗше, жвотворааше, жвотворꙗше, жвотворѣше, жвотвораше, жвотворѧаше, жвотворѧшежвотворѣѣше, жвотворꙗѣше, жвотворꙗꙗше, жвотворааше, жвотворꙗше, жвотворѣше, жвотвораше, жвотворѧаше, жвотворѧшежвотворѣѣхомъ, жвотворꙗѣхомъ, жвотворꙗꙗхомъ, жвотвораахомъ, жвотворꙗхомъ, жвотворѣхомъ, жвотворахомъ, жвотворѧахомъ, жвотворѧхомъ, жвотворꙗѣхомь, жвотворꙗꙗхомь, жвотворѣѣхомь, жвотвораахомь, жвотворꙗхомь, жвотворѣхомь, жвотворахомь, жвотворѧахомь, жвотворѧхомь, жвотворꙗѣхом, жвотворꙗꙗхом, жвотворѣѣхом, жвотвораахом, жвотворꙗхом, жвотворѣхом, жвотворахом, жвотворѧахом, жвотворѧхомжвотворѣѣшете, жвотворꙗѣшете, жвотворꙗꙗшете, жвотвораашете, жвотворꙗшете, жвотворѣшете, жвотворашете, жвотворꙗѣсте, жвотворꙗꙗсте, жвотворѣѣсте, жвотвораасте, жвотворꙗсте, жвотворѣсте, жвотворасте, жвотворѧасте, жвотворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
жвотворѣѣхѫ, жвотворꙗѣхѫ, жвотворꙗꙗхѫ, жвотвораахѫ, жвотворꙗхѫ, жвотворѣхѫ, жвотворахѫ, жвотворꙗѣхѹ, жвотворꙗꙗхѹ, жвотворѣѣхѹ, жвотвораахѹ, жвотворꙗхѹ, жвотворѣхѹ, жвотворахѹ, жвотворѧахѹ, жвотворѧхѹжвотворѣѣховѣ, жвотворꙗѣховѣ, жвотворꙗꙗховѣ, жвотворааховѣ, жвотворꙗховѣ, жвотворѣховѣ, жвотвораховѣ, жвотворѧаховѣ, жвотворѧховѣжвотворѣѣшета, жвотворꙗѣшета, жвотворꙗꙗшета, жвотвораашета, жвотворꙗшета, жвотворѣшета, жвотворашета, жвотворꙗѣста, жвотворꙗꙗста, жвотворѣѣста, жвотворааста, жвотворꙗста, жвотворѣста, жвотвораста, жвотворѧаста, жвотворѧстажвотворѣѣшете, жвотворꙗѣшете, жвотворꙗꙗшете, жвотвораашете, жвотворꙗшете, жвотворѣшете, жвотворашете, жвотворꙗѣсте, жвотворꙗꙗсте, жвотворѣѣсте, жвотвораасте, жвотворꙗсте, жвотворѣсте, жвотворасте, жвотворѧасте, жвотворѧсте
жвотворт -жвотворѭ -жвотворш несв жвотворѧ - сег деят прич а) Като прил ζωοποιός, ζωαρχικός Животворен, даващ живот  поклонене ҇ⷭенѹмѹ  жівотворѧщѹмѹ крстѹ хвѹ А 151 а 8 въꙁдвжене стаго  естънаго.  жївотворѧщаго крста хва Е 30 а 6 гі бже нашъ. нбснꙑ жвотворѧ хлѣбе. ꙇстнънаа пще ... тꙑ  нꙑнѣ блгв. пщѭ нашѭ СЕ 16 b 14 есть  дръжава. ꙇ покланѣне. ꙇ вельлѣпота. кѹпънѹ прѣстоумѹ оцю  снѹ. ꙇ благѹмѹ.  жвотворѧщюмѹ дхѹ СЕ 96 а 1—2 кѹпꙿно съ отьцемъ  съ свꙙтꙑмъ дѹхомь. дносѫштьнѣ  жвотворꙙшт.  вседръжꙙщтї троц С 342.26 b) Като същ. ср. ед ζωογονίαι Живот да ѹже нкꙿдеже покоꙗ нкꙿдеже. ослабьнꙗ. нкꙿдеже жвотворꙙшта. нъ вьсьжде сьмрьть С 57.6 А Е СЕ С Р Калка от гр ζωοποιέω жвотворѧ жівотворѧ жївотворѧ жвотворꙙ Нвб животворя̀ ВА МлБТР РБЕ ЕтБАН Срв животворящ, животворителен МлБТР РБЕ