Исторически речник
жвлꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
жвлꙗтжвлꙗѭ, жвлѣѭ, жвьꙗѭ, жвъꙗѭ, жвꙗѭ, жвлꙗѫ, жвлѣѫ, жвьꙗѫ, жвъꙗѫ, жвꙗѫ, жвлꙗѧ, жвлѣѧ, жвьꙗѧ, жвъꙗѧ, жвꙗѧ, жвлꙗю, жвлѣю, жвьꙗю, жвъꙗю, жвꙗю, жвлѧюжвлꙗш, жвлѣш, жвлѣеш, жвлѣаш, жвьꙗш, жвьꙗеш, жвьꙗаш, жвъꙗш, жвъꙗеш, жвъꙗаш, жвꙗш, жвꙗеш, жвꙗаш, жвлѧешжвлꙗтъ, жвлѣтъ, жвлѣетъ, жвлѣатъ, жвьꙗтъ, жвьꙗетъ, жвъꙗтъ, жвъꙗетъ, жвъꙗатъ, жвьꙗатъ, жвꙗтъ, жвꙗетъ, жвꙗатъ, жвлꙗть, жвлѣть, жвлѣеть, жвлѣать, жвьꙗть, жвьꙗеть, жвъꙗть, жвъꙗеть, жвъꙗать, жвьꙗать, жвꙗть, жвꙗеть, жвꙗать, жвлꙗт, жвлѣт, жвлѣет, жвлѣат, жвьꙗт, жвьꙗет, жвъꙗт, жвъꙗет, жвъꙗат, жвьꙗат, жвꙗт, жвꙗет, жвꙗат, жвлѧетъ, жвлѧеть, жвлѧетжвлꙗмъ, жвѣмъ, жвѣемъ, жвѣамъ, жвꙗмъ, жвьꙗемъ, жвъꙗмъ, жвъꙗемъ, жвъꙗамъ, жвьꙗамъ, жвꙗемъ, жвꙗамъ, жвлꙗмь, жвлѣмь, жвлѣемь, жвлѣамь, жвьꙗмь, жвьꙗемь, жвъꙗмь, жвъꙗемь, жвъꙗамь, жвьꙗамь, жвꙗмь, жвꙗемь, жвꙗамь, жвлꙗм, жвлѣм, жвлѣем, жвлѣам, жвьꙗм, жвьꙗем, жвъꙗм, жвъꙗем, жвъꙗам, жвьꙗам, жвꙗм, жвꙗем, жвꙗам, жвлꙗмо, жвлѣмо, жвлѣемо, жвлѣамо, жвьꙗмо, жвьꙗемо, жвъꙗмо, жвъꙗемо, жвъꙗамо, жвьꙗамо, жвꙗмо, жвꙗемо, жвꙗамо, жвлѧемъ, жвлѧемь, жвлѧемжвлꙗте, жвѣте, жвѣете, жвѣате, жвьꙗте, жвьꙗете, жвъꙗте, жвъꙗете, жвъꙗате, жвьꙗате, жвꙗте, жвꙗете, жвꙗате, жвлѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
жвлꙗѭтъ, жвлѣѭтъ, жвьꙗѭтъ, жвъꙗѭтъ, жвꙗѭтъ, жвлꙗѫтъ, жвлѣѫтъ, жвьꙗѫтъ, жвъꙗѫтъ, жвꙗѫтъ, жвлꙗѧтъ, жвлѣѧтъ, жвьꙗѧтъ, жвъꙗѧтъ, жвꙗѧтъ, жвлꙗютъ, жвлѣютъ, жвьꙗютъ, жвъꙗютъ, жвꙗютъ, жвлꙗѭть, жвлѣѭть, жвьꙗѭть, жвъꙗѭть, жвꙗѭть, жвлꙗѫть, жвлѣѫть, жвьꙗѫть, жвъꙗѫть, жвꙗѫть, жвлꙗѧть, жвлѣѧть, жвьꙗѧть, жвъꙗѧть, жвꙗѧть, жвлꙗють, жвлѣють, жвьꙗють, жвъꙗють, жвꙗють, жвлꙗѭт, жвлѣѭт, жвьꙗѭт, жвъꙗѭт, жвꙗѭт, жвлꙗѫт, жвлѣѫт, жвьꙗѫт, жвъꙗѫт, жвꙗѫт, жвлꙗѧт, жвлѣѧт, жвьꙗѧт, жвъꙗѧт, жвꙗѧт, жвлꙗют, жвлѣют, жвьꙗют, жвъꙗют, жвлѧютъ, жвлѧють, жвлѧютжвлꙗвѣ, жвлѣвѣ, жвлѣевѣ, жвлѣавѣ, жвьꙗвѣ, жвьꙗевѣ, жвъꙗвѣ, жвъꙗевѣ, жвъꙗавѣ, жвьꙗавѣ, жвꙗвѣ, жвꙗевѣ, жвꙗавѣ, жвлѧевѣжвлꙗта, жвлѣта, жвлѣета, жвлѣата, жвьꙗта, жвьꙗета, жвъꙗта, жвъꙗета, жвъꙗата, жвьꙗата, жвꙗта, жвꙗета, жвꙗата, жвлѧетажвлꙗте, жвлѣте, жвлѣете, жвлѣате, жвьꙗте, жвьꙗеш, жвъꙗте, жвъꙗете, жвъꙗате, жвьꙗате, жвꙗте, жвꙗете, жвꙗате, жвлѧетежвлꙗ, жвлѣ, жвьꙗ, жвъꙗ, жвлѧжвлꙗ, жвлѣ, жвьꙗ, жвъꙗ, жвлѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
жвлꙗмъ, жвлѣмъ, жвьꙗмъ, жвъꙗмъ, жвлꙗмь, жвлѣмь, жвьꙗмь, жвъꙗмь, жвлꙗм, жвлѣм, жвьꙗм, жвъꙗм, жвлѧмъ, жвлѧмь, жвлѧмжвлꙗте, жвлѣте, жвьꙗте, жвъꙗте, жвлѧтежвлꙗвѣ, жвлѣвѣ, жвьꙗвѣ, жвъꙗвѣ, жвлѧвѣжвлꙗта, жвлѣта, жвьꙗта, жвъꙗта, жвлѧтажвлꙗхъ, жвлѣхъ, жвьꙗхъ, жвъꙗхъ, жвлꙗхь, жвлѣхь, жвьꙗхь, жвъꙗхь, жвлꙗх, жвлѣх, жвьꙗх, жвъꙗх, жвлѧхъ, жвлѧхь, жвлѧхжвлꙗ, жвлѣ, жвьꙗ, жвъꙗ, жвлѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
жвлꙗ, жвлѣ, жвьꙗ, жвъꙗ, жвлѧжвлꙗхомъ, жвлѣхомъ, жвьꙗхомъ, жвъꙗхомъ, жвлꙗхомь, жвлѣхомь, жвьꙗхомь, жвъꙗхомь, жвлꙗхом, жвлѣхом, жвьꙗхом, жвъꙗхом, жвлꙗхмꙑ, жвлѣхмꙑ, жвьꙗхмꙑ, жвъꙗхмꙑ, жвлѧхомъ, жвлѧхомь, жвлѧхомжвлꙗсте, жвлѣсте, жвьꙗсте, жвъꙗсте, жвлѧстежвлꙗшѧ, жвлѣшѧ, жвьꙗшѧ, жвъꙗшѧ, жвлꙗшѫ, жвлѣшѫ, жвьꙗшѫ, жвъꙗшѫ, жвлꙗша, жвлѣша, жвьꙗша, жвъꙗша, жвлꙗше, жвлѣше, жвьꙗше, жвъꙗше, жвлꙗхѫ, жвлѣхѫ, жвьꙗхѫ, жвъꙗхѫ, жвлѧшажвлꙗховѣ, жвлѣховѣ, жвьꙗховѣ, жвъꙗховѣ, жвлѧховѣжвлꙗста, жвлѣста, жвьꙗста, жвъꙗста, жвлѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
жвлꙗсте, жвлѣсте, жвьꙗсте, жвъꙗсте, жвлѧстежвлꙗахъ, жвьꙗхъ, жвъꙗхъ, жвлѣахъ, жвꙗхъ, жвѣхъ, жвлꙗаьъ, жвьꙗхь, жвъꙗхь, жвлѣахь, жвꙗхь, жвѣхь, жвлꙗах, жвьꙗх, жвъꙗх, жвлѣах, жвꙗх, жвѣх, жвлѧхъ, жвлѧхь, жвлѧхжвлꙗаше, жвьꙗше, жвъꙗше, жвлѣаше, жвꙗше, жвѣше, жвлѧшежвлꙗаше, жвьꙗше, жвъꙗше, жвлѣаше, жвꙗше, жвѣше, жвлѧшежвлꙗахомъ, жвьꙗхомъ, жвъꙗхомъ, жвлѣахомъ, жвꙗхомъ, жвѣхомъ, жвлꙗахомь, жвьꙗхомь, жвъꙗхомь, жвлѣахомь, жвꙗхомь, жвѣхомь, жвлꙗахом, жвьꙗхом, жвъꙗхом, жвлѣахом, жвꙗхом, жвѣхом, жвлѧхомъ, жвлѧхомь, жвлѧхомжвлꙗашете, жвьꙗшете, жвъꙗшете, жвлѣашете, жвꙗшете, жвѣшете, жвлꙗасте, жвьꙗсте, жвъꙗсте, жвлѣасте, жвꙗсте, жвѣсте, жвлѧшете, жвлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
жвлꙗахѫ, жвьꙗхѫ, жвъꙗхѫ, жвлѣахѫ, жвꙗхѫ, жвѣхѫ, жвлꙗахѹ, жвьꙗхѹ, жвъꙗхѹ, жвлѣахѹ, жвꙗхѹ, жвѣхѹ, жвлѧхѹжвлꙗховѣ, жвьꙗховѣ, жвъꙗховѣ, жвлѣаховѣ, жвꙗховѣ, жвѣховѣ, жвлѧховѣжвлꙗшета, жвьꙗшета, жвъꙗшета, жвлѣашета, жвꙗшета, жвѣшета, жвлꙗаста, жвьꙗста, жвъꙗста, жвлѣаста, жвꙗста, жвѣста, жвлѧшета, жвлѧстажвлꙗшете, жвьꙗшете, жвъꙗшете, жвлѣашете, жвꙗшете, жвѣшете, жвлꙗасте, жвьꙗсте, жвъꙗсте, жвлѣасте, жвꙗсте, жвѣсте, жвлѧшете, жвлѧсте
жвлꙗт -жвлꙗѭ -жвлꙗш несв Давам, вдъхвам някому живот дхъ естъ же жвлѣатъ. отъ плът нѣ польѕѧ нкоеѩже. глꙑ ѩже аꙁъ глахъ вамъ. дхъ сѫтъ  жвотъ сѫтъ М Йо 6.63 Изч М Гр ζωοποιέω Нвб Срв [съ]живявам, [о]живявам