Исторически речник
женхъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
женхъ, женхьженхаженхѹженхъ, женхьженхаженхомь, женхомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
женсѣженшеженсженхъ, женхьженхомъ, женхомьженхꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
женхꙑженсѣхъ, женсѣхьженхаженхѹженхома
женхъ м 1. Младоженец, жених ꙇмѣѩ невѣстѫ женхъ естъ М Йо 3.29А прглас женха архтрклнъ М Йо 2.9 З А еда могѫтъ св҇ⷩе браън плакат сѧ. доньдеже съ нм естъ женхъ М Мт 9.15 тъгда ѹподобтъ сѧ цсрстве нбское десѧт дѣвъ. ѩже премъшѧ свѣтльнкꙑ . ꙇꙁдѫ протвѹ женхѹ М Мт 25.1 З А СК і тъ ѣко женіхъ сходѩ отъ рътога своего СП 18.6 ꙇ ѣко на женха въꙁлож на мѧ вѣнець. ꙇ ѣко невѣсѫ ѹкрас мѧ монстꙑ СЕ 97b 26 ѡт сего свещеннка не въꙁбранꙗт ѡт веере пръваго брака, ꙗвѣ ꙗко женхѹ клюмаго  по правлохь ꙗко непорона, ꙗко ста, ꙗко нескврьнна, ꙗко ѡт бож(ь)ствнаго гласа  єже на нь пршъствїемь божїмь ꙁаконоположена Антим 244.5. 2. Небесният жених, Христос ведѫтъ сѧ превꙑ дѣвꙑ вь слѣдь еѩ. нꙑнѣ женхъ хъ СЕ 87b 23 да пожвъш ѹгодъно тебѣ ... непрѣстан’но мастмѫ. вь сърѣтѣне тебе нбсънааго женха СЕ 81а 13 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. подобьнь ѹготоват стѹѹмѹ женхѹ рътогъ С 244.12 мала не ѹта сѧ• насъ любꙑ• сѫщѧꙗ въ пѣсньхъ• невѣстꙑ црькъве женхѹ хѹ ПА 292d Поьто оубо си притъь цⷭ҇рѧ въводить. а дѣвиьска жениха. да оувѣмъ колико присньство имать х͠ъ къ дѣвамъ КП Учит. 119а  пакы тъжⷣе реⷱ. ꙗко  женхъ не въсходѧ но сходѧ ꙁ ертога своего Пс. Кес. 98/97 ͗ ꙗкоⷤ҇ ѹбо невѣ́стꙋ не в рѧснаⷯ ꙁла̏ты̏хъ • н҄о во сщнныⷯ ѹкра́шенꙋ бы̏вшꙋ въѻбраженїхъ • ѡⷮ десныⷯ жен̏ха хⷭ҇а преⷣставⷡ҇ Фот. 657б Елма ꙋбѡ въсѣ прѣѻбдѣ мра краснаа  н͠беснѡмꙋ себе ꙋневѣст женхꙋ Петк. 75r.19. +стньнꙑ женхъ За Христос Тебе агг͠л въсхвалшѫ. лц͠ жѐ прославлѣѫⷮ. тебе ѻтрокѡвцѧ вьꙁлюбшѫ, вь вѡнѧ мѵра твоегѡ потекѡшѫ • ты стннагѡ женха ьстнаа невѣста Петк. 81r.23. М З А СК СП СЕ С ПА КП Учит. Пс. Кес. Фот. Гр νυμφίος Нвб жених ОА ВА НТ Бот ЕтМл АР РБЕ МлБТР ЕтБАН ДА Срв женѝхъл, женихла ’сватовник, сватовница’ МлБТР РРОДД