Исторически речник
жент  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
жентженѭ, женѧ, женюженшжентъ, женть, жентженмъ, женмь, женм, женможенте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
женѧтъ, женѧть, женѧтженвѣжентажентеженжен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
женмъ, женмь, женмжентеженвѣжентаженхъ, женхь, женхжен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
женженхомъ, женхомь, женхом, женхмꙑженстеженшѧ, женшѫ, женша, женше, женхѫженховѣженста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
женстеженꙗахъ, женѣахъ, женаахъ, женѣхъ, женꙗхъ, женѧахъ, женѧхъ, женꙗахь, женѣахь, женаахь, женѣхь, женꙗхь, женѧахь, женѧхь, женꙗах, женѣах, женаах, женѣх, женꙗх, женѧах, женѧхженꙗаше, женѣаше, женааше, женѣше, женꙗше, женѧаше, женѧшеженꙗаше, женѣаше, женааше, женѣше, женꙗше, женѧаше, женѧшеженꙗахомъ, женѣахомъ, женаахомъ, женѣхомъ, женꙗхомъ, женѧахомъ, женѧхомъ, женꙗахомь, женѣахомь, женаахомь, женѣхомь, женꙗхомь, женѧахомь, женѧхомь, женꙗахом, женѣахом, женаахом, женѣхом, женꙗхом, женѧахом, женѧхомженꙗашете, женѣашете, женаашете, женѣшете, женꙗшете, женꙗасте, женѣасте, женаасте, женѣсте, женꙗсте, женѧасте, женѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
женꙗахѫ, женѣахѫ, женаахѫ, женѣхѫ, женꙗхѫ, женꙗахѹ, женѣахѹ, женаахѹ, женѣхѹ, женꙗхѹ, женѧахѹ, женѧхѹженꙗаховѣ, женѣаховѣ, женааховѣ, женѣховѣ, женꙗховѣ, женѧаховѣ, женѧховѣженꙗашета, женѣашета, женаашета, женѣшета, женꙗшета, женꙗаста, женѣаста, женааста, женѣста, женꙗста, женѧаста, женѧстаженꙗашете, женѣашете, женаашете, женѣшете, женꙗшете, женꙗасте, женѣасте, женаасте, женѣсте, женꙗсте, женѧасте, женѧсте
жент -женѭ -женш несв Женя, оженвам някого родтел҄ѣ мѹ съвѣштаста сꙙ жент ї дѣвцеѭ менемь ан’на С 24.29 колико ти творитъ и зиждетъ и благодѣꙗни творитъ добрѣ подарѣѩ. приводитъ животꙑ, женитъ ЙЕ Шест. 265d женмаꙗ Като същ. ж. ед.Тази, която женят, невяста Аще л  женмаа бѹдеть вдѡва, на рамѣ л вѣнъць прїметь Антим 249.13. С ЙЕ Шест. Гр μνηστεύομαι Нвб женя ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА