Исторически речник
желѣꙁо  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
желѣꙁожелѣꙁажелѣꙁѹжелѣꙁомь, желѣꙁомъжелѣꙁѣжелѣꙁа
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
желѣꙁъ, желѣꙁьжелѣꙁомъ, желѣꙁомьжелѣꙁꙑжелѣꙁѣхъ, желѣꙁѣхь, желѣꙁохъ, желѣꙁохьжелѣꙁѣжелѣꙁѹ
NnDu
желѣꙁома
желѣꙁо ср 1. Желязо с бо боꙁ ѧже мѣнш. камен  дрѣво  мѣдь  желѣꙁа сѫтъ С 177.2 въсѣ въ богораꙁѹмїе првлаааше. ꙗкоже магндѣ естъство обые првлат желѣꙁѡ Филот. 87.26. 2. Инструмент или оръжие от желязо къто насъ раꙁлѭітъ отъ любьве бжꙇ. ꙇ стоумѹ ꙁаконѹ. н огнь ні желѣꙁо К 3а 12  желѣꙁа сковрадꙑ мꙙкаша сѫтъ твого срьдьца С 118.20 гда бѣаше вдѣт акꙑ класꙑ ꙁьрѣлꙑ младенштꙙ. днѣмъ желѣꙁомъ сѣенꙑ лежꙙштꙙ С 397.5—6 Образно. въ работѫ проданъ бꙑстъ їѡсіфъ. въмѣршѩ въ оковехъ ноѕѣ его. желѣꙁо проꙇде дша его СП 104.18 въсѧ прхѡдѧщѧѧ на нь влъны раꙁбваѧ  ѡтражаѧ, л, стннѣе рещ, ꙗкоже адамантъ не ѧть бывааше нкаковѣмь желѣꙁомь ЙР 9.23. 3. Железни окови, железа повелѣвъ ... желѣꙁꙑ же оковат  въсѫдѹ С 104.29 прлежныѧ въꙁдадте богов мѡлбы, ꙁводѧщомꙋ окованыѧ мѫжьствомь. Ѡт радост ѹбо ѡн ꙗко въꙁбънѫшѧ  желѣꙁа беꙁдѣлнѣ лежѫща вдѣвше  темнцѫ въсѣьскы ѡтвръстѫ Филот. 94.24 СП К С Гр σίδηρος [τὸ] σίδηρον Нвб желязо, железа ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ БТР ЕтБАН РРОДД ДА Срв Желязко ЛИ Жѐлез ЛИ Жѐлезов ФИ Желя̀за ЛИ Жѐлеза ЛИ Желчо ЛИ Желязка ЛИ Желчов ФИ СтИл,РЛФИ