Исторически речник
желат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
желатжелаѭ, желаѫ, желаѧ, желаюжелаш, желаеш, желаашжелатъ, желаетъ, желаатъ, желать, желаеть, желаать, желат, желает, желаатжеламъ, желаемъ, желаамъ, желамь, желаемь, желаамь, желам, желаем, желаам, желамо, желаемо, желааможелате, желаете, желаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
желаѭтъ, желаѫтъ, желаѧтъ, желаютъ, желаѭть, желаѫть, желаѧть, желають, желаѭт, желаѫт, желаѧт, желаютжелавѣ, желаевѣ, желаавѣжелата, желаета, желаатажелате, желаете, желаатежелажела
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
желамъ, желамь, желамжелатежелавѣжелатажелахъ, желахь, желахжела
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
желажелахомъ, желахомь, желахом, желахмꙑжеластежелашѧ, желашѫ, желаша, желаше, желахѫжелаховѣжеласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
желастежелаахъ, желахъ, желаахь, желахь, желаах, желахжелааше, желашежелааше, желашежелаахомъ, желахомъ, желаахомь, желахомь, желаахом, желахомжелаашете, желашете, желаасте, желасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
желаахѫ, желахѫ, желаахѹ, желахѹжелааховѣ, желаховѣжелаашета, желашета, желааста, желастажелаашете, желашете, желаасте, желасте
желат -желаѭ -желаш несв 1. Желая нещо; искам да имам, да постигна, да извърша нещо і желааше насꙑтт рѣво свое отъ рожецъ М Лк 15.16 З А  желааше насꙑтт сѧ отъ крѹпцъ. падаѭштхъ отъ трапеꙁꙑ богатааго М Лк 16.21 З А прблж м сꙙ тѣломъ  дѹхомъ  вѣроѭ.  навꙑкн ꙗвѣ гоже с желѣлъ навꙑкнѫт С 503.7  благословештень отъ свꙙтост го желаѭште полѹт С 568.28 днъ даръ желѣѭ вѣньць праведьнꙑ. днѫ славѫ хоштѫ вдѣт С 88.2  желѣтъ сь нам праꙁдьньствоват С 490.28 мже ѡбраꙁомъ желаетъ єленъ на стѡнкы вѡдныѫ, сце желаетъ дш͠а моа к тебѣ б͠е Петк. 76r.10. 2. Прич. страд. като прил. Като същ. желанꙑ, желамꙑ ἐπιϑυμητός, ποϑούμενος Желан, искан, жадуван  ѹніъжшѩ ꙁемлѭ желанѫѭ СП 105.24 і наѹъ кꙑ цсрстве іскрасті. ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ К 11b 25 желамꙑ м ед ὁ ποϑούμενος Този, който е желан, жадуван; желаният, жадуваният се т прѣстотъ самꙿ желамꙑ. наслад сꙙ ꙗко прос. насꙑт сꙙ ꙗкоже жꙙждеш С 502.21 3. Стремя се към някого или към нещо імьже обраꙁомъ жѩдаетъ еленъ стоънкꙑ водьнꙑѩ. тако желаетъ дша моѣ къ тебѣ бже СП 41.2 ѹста моѣ отвѣсъ ї вьвлѣхъ дхъ. ѣко ꙁаповѣдеї твоїхъ желѣхъ СП 118.131 не ѹпьваіте на неправъдѫ.  на въсхꙑшенъе не желаꙇте СП 61.11 М З А Е СП К С Гр ἐπιϑυμέω ἐπιποϑέω ϑέλω ἐφίεμαι ἐπιϑυμητικός εἰμι желѣт Нвб желая ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ БТР Срв жѐла диал ДА жѐля диал ДА жела̀ем диал ДА Жела̀на ЛИ Жела̀н ЛИ Жела̀нко ЛИ СтИл,РЛФИ