Исторически речник
же 
же съюз 1. Свързва присъединителносъпоставителни изречения: а пък въ то врѣмѧ прде съ сквоꙁѣ сѣанѣ. ѹенц же его въꙁалкашѧ (сѧ) М Мт 12.1 З ꙇ рее мъ дѣте. он же шедъше дѫ въ свнѩ М Мт 8.32 З А СК ѹмьнож сѩ на мѩ неправъда гръдꙑхъ. аꙁъ же вьсѣмъ срцемь моімь їспꙑтаѭ ꙁаповѣді твоѩ СП 118.69 ꙇ абе рееⷮ҇ вънъмѣⷨ҇. ппъ же въꙁдвгъ потрь реетъ. вънъмѣмъ СЕ 11b 1 да ѹже ѹбо. вѣньца въꙁложшꙙ на нꙗ. она же растръꙁавъша отъметаста С 138.23 сьде лежтъ мость рьгѹбꙑлꙗ бꙑвꙑ пр() сѵмеонѣ цр  пр петрѣ цр (о)с(м)ѭ же десѧть лѣтъ сꙑ оставвъ рьгѹбꙑльство ї вьсе їмѣн бꙑстъ рьнорꙁьць МН Във вметнато изречение. ꙇ абье цѣлъ бꙑстъ лкъ. ꙇ вьꙁѧтъ одръ сво.  хождааше. бѣ же собота въ тъ дьнь М Йо 5.9 З А ꙇ пропьнъше  раꙁдѣльше рꙁꙑ его меташѧ жрѣбѩ о нѧ. кто то вьꙁьметъ. бѣ же годна третѣа. ꙇ пропѧсѧ  М Мк 15.25 З А СК въведъше же ѧ тꙑ поставшꙙ посрѣдѣ еꙁера. бѣаше  въꙁдѹхъ стѹденъ.  асъ брдъкъ С 76.13 2. Свързва съпоставителни изречения: а слѣпъ бѣхъ нꙑнѣ же вждѫ М Йо 9.25 З А ті съпѩті бꙑшѩ і падѫ. мꙑ же въстахомъ і прості бꙑхомъ СП 19.9 ов ѹбо бѣжаахѫ въ горꙑ. овꙑ же на селѣхъ сѫште тоꙗхѫ сѧ С 98.9 еднъ тѧ по естьствѹ поѫ. троцѫ же ѹпостасьнѫѫ ьтѫ ТФ А 23 3. Свързва противопоставителни изречения: но, а мъноѕ бо сѫтъ ꙁъван мало же ꙁбъранꙑхъ М Мт 20.16 ЗI, А Срв. Мт 22.14 М, ЗI, А;Лк 14.24 М А СК ꙇ даѣхѫ емѹ пт оцътъно вно. онъ же не прѩтъ М Мк 15.23 З А СК аще бо і тъмѫ ꙇмамъ добрꙑхъ дѣлъ гнѣвъ же дръжімъ. вьсе въсѹе і ашютъ К 9b 21  аꙁъ смъ вашего племене. штѹждъ же васъ дѣломъ С 28.3 4. Свързва съединителни изречения: и ѣко бо бѣ ꙇона вь рѣвѣ к҄товѣ. тр дн. тр же нощ З Мт 12.40 гь раꙁарѣетъ съвѣтъ ѩꙁꙑкъ. ѡтъмѣтаетъ же мꙑслі людеі. отъмѣтаетъ же съвѣтꙑ кънѩѕъ СП 32.10 вꙿсѣлѣетъ же во нь съдраве. даетъ же славѫ мен твоемѹ СЕ 46а 16 савнъ нарцаѭ сꙙ крьстꙗнъ же смъ С 147.9 вьꙁьмѣте рее отъ н҄его таланꙿтъ дадте же мѫштѹѹмꙋ десꙙтъ талантъ С 377.21 М З А СК Б ЗП О Н У Е СП СЕ СС ТФ К С ЗЛ Х Р Г МЛ БН В МН Гр δέ γάρ. γοῦν δή δήποτε καί καὶ γάρ καὶ δή καὶ μέν λοιπόν μέν μὲν γάρ μέντοι μὲν οὖν μήν οὖν τέ τοιγαροῦν τοίνυν τότε Нвб же остар РРОДД