Исторически речник
еѵтѵм  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
еѵтѵм, еѵтѵм, еѵтѵмееѵтѵмꙗ, еѵтѵмѣ, еѵтѵмаеѵтѵмю, еѵтѵмѹеѵтѵм, еѵтѵмеѵтѵмꙗ, еѵтѵмѣ, еѵтѵмаеѵтѵмемь, еѵтѵмемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
еѵтѵм, еѵтѵмеѵтѵмю, еѵтѵме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
еѵтѵм -ꙗ м ЛИ 1. Евтимий Велики от Мелитин Армения [умр. ок. 473 г.] — палестински монах и подвижник; основател на Теоктистовия манастир край Ерусалим, възвърнал към официалното православие монофизитката имп. Евдокия [съпруга на Теодосий II]. Пр. на 20 януари мⷺца тⷢ҇о ҃. прнⷣ҇аго оца наⷲ҇ еѵтѵма А 141а 21 достона творѧ тѧ. ꙇ ѹѧстью стьіхъ. ꙇ прѣдбънꙑхъ оць нашхъ. ꙇ постьнцѣхъ. анътоню. ефьтмѹ СЕ 92b 25 2. Евтимий Търновски – български патриарх и книжовник (ок. 1320/1330 – ок. 1402) жтїе  жꙁнь прпⷣбнꙑѫ матере нашѧ параскев. вь нем же  како прѣнесена бꙑⷭ вь прѣславнꙑ. граⷣ тръновь. съпсанѡ кѵрь єѵѳѵмїемь патрїархѡмь трънѡвскꙑмъ Петк. 74r.4. Жтїе  жꙁнь прѣподобнаго ѡтца нашего Іѡанна Рꙑлскаго. съпсано Еѵ̈ѳѵмїемь патрїархѡмь Трънѡвскꙑмь ЙР 5.2. жтїе  жꙁꙿнь прпⷣобнааго ѡ͠ца нашегѡ іларїѡна єпкⷭпа  могленꙿскагѡ. въ нмже  како прѣнесень бꙑⷭ въ прѣславнꙑ градь трънѡвь. съпсано кѵ̈рї єѵѳѵмїеⷨ патрїархѡⷨ трънѡвскꙑⷨ Мих. 170.2. 3. Евтимий – монашеското име на брата на св. Петка, епископ на Мадит Прⷣѣреⷱнное же ѻтроѧ сеѫ прпⷣбнꙑѫ пѧⷮкꙑ браⷮ. ꙗко ѹбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ ꙁвꙑе псанїа, рѡдтелѧ дѡбрѣ къ б͠ѹ прⷣѣпосла, нѡъскꙑмъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ. кѵръ еѵѳѵмїемъ менованъ бꙑвъ Петк. 76r.31. 4. Евтимий – персонаж от Житието на св. Филотея Врѣмен же не малѹ ммошедшѹ  юдес семѹ по въсѫдѹ прошедшѹ, мѫжь нѣкꙑй, Еѵѳмїе ꙁовом, ногоѫ врѣжденъ, въ ѡстровь къ свѧтѣй прїде, скꙑ сцѣленїе полѹт Филот. 88.9. Изч А СЕ Гр Εὐϑίμιος ефьтмъ еѵтме Нвб Евтим ЛИ Евтимий ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Евтимия ЛИ Евтимѝца ЛИ Евтима ЛИ Евтимѝка ЛИ Евтимѐнка ЛИ Евтимка ЛИ Евтимов ФИ СтИл,РЛФИ