Исторически речник
ефесе  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ефесѣ, ефесеефесѣꙗ, ефесеꙗ, ефесѣа, ефесеаефесѣю, ефесею, ефесѣов, ефесеов, ефесѣв, ефесев, ефесѣев, ефесеевефесѣ, ефесеефесѣꙗ, ефесеꙗ, ефесѣа, ефесеаефесѣемь, ефесеемь, ефесѣмь, ефесемь, ефесѣомь, ефесеомь, ефесѣемъ, ефесеемъ, ефесѣмъ, ефесемъ, ефесѣомъ, ефесеомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ефесѣ, ефесеефесѣю, ефесеюефесѣ, ефесеефесѣ, ефесеефесѣемъ, ефесеемъ, ефесѣмъ, ефесемъ, ефесѣомъ, ефесеомъ, ефесѣемь, ефесеемь, ефесѣмь, ефесемь, ефесѣомь, ефесеомьефесѣѩ, ефесеѩ, ефесѣѧ, ефесеѧ, ефесѣѫ, ефесеѫ, ефесѣе, ефесее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ефесѣ, ефесеефесѣхъ, ефесехъ, ефесѣхь, ефесехьефесѣꙗ, ефесеꙗ, ефесѣа, ефесеаефесѣю, ефесеюефесѣема, ефесеема, ефесѣма, ефесема, ефесѣома, ефесеома
ефесе -е м мн Ефесяни, жители на град Ефес сⷯ прѣдъꙁърѣхъ гѣ. аплъ. ефесеѡмъ. брат въꙁмагаїте о г Е 35б 7 аплъ къ ефесеомъ. братре. молѭ вꙑ аꙁъ ѫжънкъ о гі. достоно ходт ꙁъванью СЕ 105b 9 Изч Е СЕ Гр [οἱ] ᾿Εφέσιοι