Исторически речник
епскѹпъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
епскѹпъ, епскѹпьепскѹпаепскѹпѹ, епскѹповепскѹпъ, епскѹпьепскѹпаепскѹпомь, епскѹпомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
епскѹпѣепскѹпеепскѹп, епскѹповеепскѹпъ, епскѹпь, епскѹповъ, епскѹповьепскѹпомъ, епскѹпомь, епскѹповомъ, епскѹповомьепскѹпꙑ, епскѹповꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
епскѹпꙑ, епскѹповꙑ, епскѹпъмепскѹпѣхъ, епскѹпѣхь, епскѹпохъ, епскѹпохь, епскѹповохъ, епскѹповохьепскѹпаепскѹпѹепскѹпома
епскѹпъ м Епископ мⷺца юⷧ ҃ ж҃ стаго пантелемона мⷱка  стаго стлѣ оца нагⷲ клмента епскпа велскаго А 151a 3—4 мѣⷰ г҃. донса епскопа СК 131а 17 (...) въꙁгластъ. епскѹⷫ ... г ѹслш  помлѹ() Е 21б 11 ꙇ да послѹшъствѹетъ емѹ епⷭпъ.  пⷫове СЕ 102а 13 ѹже цръкъвънꙑхъ сановъ порꙙд прошъдъша постав епскѹпа. нареенааго града того епскѹпѹ ѹмъръшѹ С 280.15  на ѹтрьꙗ съшедъшемъ сꙙ вьсѣмъ. наꙙ еппъ ѹт ѧ вѣрѣ крьстьꙗньстѣ С 540.12  помъ еппъ клркꙑ  мѫжꙙ вѣрьнꙑ.  пршедъ ста на брѣꙁѣ рѣкꙑ С 81.5  решт пскѹпѹ ссню ꙗко богъ кръстꙗнескъ велкъ стъ С 222.13—15 вь нхже  мтрѡпѡлтꙑ  епїскѡпꙑ свѣтлѣ  бл͠гѡьствѣ постав, ꙗкоⷤ свѣтлї егѡ хрїсѡвѹл вь славнѣ лаврѣ с͠тꙑѫ гѡрꙑ  прѡтатѣ ѿкръвенѡмь свѣдѣтелствѹѫⷮ лцемъ Петк. 80r.4. А СК Е СЕ С ВН От гр ἐπίσκοπος епскопъ пскѹпъ Нвб Срв епископ ВА НГер МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ