Исторически речник
ег҄ѵпьтъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ег҄ѵпьтъ, ег҄ѵпьтьег҄ѵпьтаег҄ѵпьтѹ, ег҄ѵпьтовег҄ѵпьтъ, ег҄ѵпьтьег҄ѵпьтаег҄ѵпьтомь, ег҄ѵпьтомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ег҄ѵпьтѣег҄ѵпьте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ег҄ѵпьтъ м МИ Египет ошедъшмъ влъхвомъ. се англъ гнь ѣв сѧ въ сънѣ. осфѹ глѧ. въставъ пом отроѧ  мтрь его  бѣж въ ећѵпетъ ... хощетъ бо родъ скаті отроѩте. да погѹбітъ е А Мт 2.13 СК оці наші въ егꙿуптѣ не раꙁѹмѣшѩ юдесъ твоіхъ ...  прогнѣвашѩ въходѩще въ ръмьное море СП 105.7 тꙑ лѣ отъ ећюпꙿта прѣнесе СЕ 13b 25 къде хоштеші ѹготоваемъ ті ѣсті пахсхѫ кѫѭ пасхѫ. ꙇюдѣ ꙇскѫѭ. ꙇмѫштѫѭ наѧткъ. отъ ећюпта К 6а 30—31 дѣѣш л нъ стъ на хананестѣ ꙁем богъ. а нъ вь егуптѣ С 366.11—12 даждъ м сего странꙿнааго. бѣжавъшааго отꙿ самѣхъ пеленъ вь егуптъ С 455.4 въса по дробнѹ ꙗже ѻ себѣ скаꙁа. єже съ лкїнїѡмь пошъствїе. ꙗже на бранеⷯ мѹжьства  храброванїа. ꙗже въ єгѵ̈птѣ палестнѣ,  по нꙑхь браннꙑⷯ мѣстѡⷯ Конст. 424v.34. А СК Б СП СЕ К С Гр Αἴγυπτος ећѵптъ егуптъ егѵпетъ егѹпьтъ егпьтъ ећюпьтъ гупетъ гуптъ ећѹпетъ ећѹпътъ егуптъ егѵпьтъ Нвб Египет МИ ВА ЕтБАН