Исторически речник
дѣлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѣлатдѣлаѭ, дѣлаѫ, дѣлаѧ, дѣлаюдѣлаш, дѣлаеш, дѣлаашдѣлатъ, дѣлаетъ, дѣлаатъ, дѣлать, дѣлаеть, дѣлаать, дѣлат, дѣлает, дѣлаатдѣламъ, дѣлаемъ, дѣлаамъ, дѣламь, дѣлаемь, дѣлаамь, дѣлам, дѣлаем, дѣлаам, дѣламо, дѣлаемо, дѣлаамодѣлате, дѣлаете, дѣлаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дѣлаѭтъ, дѣлаѫтъ, дѣлаѧтъ, дѣлаютъ, дѣлаѭть, дѣлаѫть, дѣлаѧть, дѣлають, дѣлаѭт, дѣлаѫт, дѣлаѧт, дѣлаютдѣлавѣ, дѣлаевѣ, дѣлаавѣдѣлата, дѣлаета, дѣлаатадѣлате, дѣлаете, дѣлаатедѣладѣла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дѣламъ, дѣламь, дѣламдѣлатедѣлавѣдѣлатадѣлахъ, дѣлахь, дѣлахдѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дѣладѣлахомъ, дѣлахомь, дѣлахом, дѣлахмꙑдѣластедѣлашѧ, дѣлашѫ, дѣлаша, дѣлаше, дѣлахѫдѣлаховѣдѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дѣластедѣлаахъ, дѣлахъ, дѣлаахь, дѣлахь, дѣлаах, дѣлахдѣлааше, дѣлашедѣлааше, дѣлашедѣлаахомъ, дѣлахомъ, дѣлаахомь, дѣлахомь, дѣлаахом, дѣлахомдѣлаашете, дѣлашете, дѣлаасте, дѣласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дѣлаахѫ, дѣлахѫ, дѣлаахѹ, дѣлахѹдѣлааховѣ, дѣлаховѣдѣлаашета, дѣлашета, дѣлааста, дѣластадѣлаашете, дѣлашете, дѣлаасте, дѣласте
дѣлат -дѣлаѭ -дѣлаш несв 1. Работя, трудя се шесть денъ естъ вь нѧже достотъ дѣлат М Лк 13.14 З А СК ѧдо д дьнесь дѣлат вь вноградѣ моемъ М Мт 21.28 ЗI ѹблаж  бьдѧща. дѣлаѭща. съпѧща. въстаѭща СЕ 94b 11 нъ пае д вь вьсь.  дѣлаѧ жв благодарьствꙙ бога С 169.26 2. Обработвам земята градьць малъ на брѣꙁѣ сьтворвъ.  тъ вь рѣдъкꙑѧ асꙑ дьн дѣлаѧ. отъ того крьмлѫ себѣ мѣаше С 519.6—7  ꙇꙁгънана бꙑста с породънꙑѧ пштꙙ. дѣлат ꙁемьѭ рѫкама свома С 9.19 пае же ште растѣѣше страхъ ... ꙗкоже мъ  нвꙑ дѣлат  пешт сꙙ вьсѣмь садомь  нвънꙑмъ сѣтмъ С 40.21 Произвеждам нещо, като обработвам земята. дѣлате не брашъно гꙑблѭштее. нъ брашъно прѣбꙑваѭштее въ жвотѣ вѣьнѣемъ М Йо 6.27 З А осѫжденъ бꙑстъ  трьнь  трьн  вльець дѣлат С 484.1 3. Строя, градя, изграждам нещо съ же градъ дѣланъ бꙑст(ь на ѹб)ѣжїще  на спсене ї на жꙁнь бльгаромъ В цьркꙑ сꙙтааго оана дѣлана пауломь хартофлаѯомь П1 дѣлаѩ м ед οἰκοδόμος Човек, който гради, зида; зидар водѫ отъ потока въꙁносꙙ варꙙ дѣлаѭштмъ  работаѧ мъ въ камен.  въ прокꙑхъ слѹжьбахъ ꙁъданꙗ С 248.2 4. Изпълнявам, извършвам нещо то сътвормъ да дѣлаемъ дѣла бжѣ М Йо 6.28 З А мьнѣ подобаатъ дѣлат дѣла посълавъшааго мѧ М Йо 9.4 З А вьсѣкъ бо дѣлаѩ ꙁъла ненавдтъ свѣта. ꙇ не прходтъ къ свѣтѹ М Йо 3.20А  того рад ꙁбъра вꙑ.  сѫдъ вьсь сво въ рѫцѣ ваш прѣдастъ. да въ правъдѫ сѫдте. а не бесправьдꙗ дѣлате С 267.24 дѣлаѭще беꙁаконь [неправьдѫ] [οἱ] ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν Грешниците, неправедниците; тези, които правят или причиняват зло  тогда сповѣмь мъ. ѣко нколже ꙁнахъ васъ. отдѣте отъ мене дѣлаѭще беꙁаконе М Мт 7.23 З ѹслꙑші бже гласъ моі ... покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ. ї отъ множьства дѣлаѭщіхъ неправьдѫ СП 63.3 дѣлат о [емь] ἐργάζομαι ἔν [τινι] Влагам в търговия [пари, капитал] шедъ же премꙑ. д҃. таланътъ дѣла о нхъ. ꙇ пробрѣте дрѹгѫѭ д҃ талантъ М Мт 25.16 З А СК М З А СК СП СЕ С БН В П1 Гр ἐργάζομαι πράσσω γεωργέω οἰκοδομέω Нвб дялам, делам ’правя извършвам’ диал ВА ЕтМл ДА