Исторически речник
дѣствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѣствоватдѣствѹѭ, дѣствѹѫ, дѣствѹѧ, дѣствѹюдѣствѹш, дѣствѹеш, дѣствѹѹшдѣствѹтъ, дѣствѹетъ, дѣствѹѹтъ, дѣствѹть, дѣствѹеть, дѣствѹѹть, дѣствѹт, дѣствѹет, дѣствѹѹтдѣствѹмъ, дѣствѹемъ, дѣствѹѹмъ, дѣствѹмь, дѣствѹемь, дѣствѹѹмь, дѣствѹм, дѣствѹем, дѣствѹѹм, дѣствѹмо, дѣствѹемо, дѣствѹѹмодѣствѹте, дѣствѹете, дѣствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дѣствѹѭтъ, дѣствѹѫтъ, дѣствѹѧтъ, дѣствѹютъ, дѣствѹѭть, дѣствѹѫть, дѣствѹѧть, дѣствѹють, дѣствѹѭт, дѣствѹѫт, дѣствѹѧт, дѣствѹютдѣствѹвѣ, дѣствѹевѣ, дѣствѹѹвѣдѣствѹта, дѣствѹета, дѣствѹѹтадѣствѹте, дѣствѹете, дѣствѹѹтедѣствѹдѣствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дѣствѹмъ, дѣствѹмь, дѣствѹмдѣствѹтедѣствѹвѣдѣствѹтадѣствовахъ, дѣствовахь, дѣствовахдѣствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дѣствовадѣствовахомъ, дѣствовахомь, дѣствовахом, дѣствовахомꙑдѣствовастедѣствовашѧ, дѣствовашѫ, дѣствоваша, дѣствоваше, дѣствовахѫдѣствоваховѣдѣствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дѣствовастедѣствоваахъ, дѣствовахъ, дѣствоваахь, дѣствовахь, дѣствоваах, дѣствовахдѣствовааше, дѣствовашедѣствовааше, дѣствовашедѣствоваахомъ, дѣствовахомъ, дѣствоваахомь, дѣствовахомь, дѣствоваахом, дѣствовахомдѣствоваашете, дѣствовашете, дѣствоваасте, дѣствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дѣствоваахѫ, дѣствовахѫ, дѣствоваахѹ, дѣствовахѹдѣствовааховѣ, дѣствоваховѣдѣствоваашета, дѣствовашета, дѣствовааста, дѣствовастадѣствоваашете, дѣствовашете, дѣствоваасте, дѣствовасте
дѣствоват -дѣствѹѭ -дѣствѹш несв 1. Правя, върша, извършвам нещо ꙗко да вьсьжде сла хса ба ꙗвѣ бѫдетъ рабꙑ го. дѣствѹѭшт раꙁльнꙑѧ благодат дшамъ.  тѣламъ С 569.6 да ѹбо н твоꙗ свꙙтость. вьсѹ въсхотѣ отъ насъ псанью прѣдат. памꙙт же въ стꙑхъ анна. справьн.  пакꙑ мꙑ. бе ꙁастѫпьнꙗ бжѧ благодѣт. то сътворт въꙁмогл бꙑхомъ. вьсѣ бо дѣствѹѧ С 544.9 2. Действам, въздействам  весел юност не двже сѧ въ немь нколже.  мꙙтежꙿ грѣховънꙑхъ страст. дѣствѹѭштꙗ прсно въ юнꙑхъ С 544.28 врѣмен же нѣкомѹ мнѹвъшѹ.  їсправьнмъ. даромъ стааго дѹха дѣствѹмомъ. отъ раба бжꙗ анна. бꙑвꙑ вовода трокондъ ... ѹстрьм сꙙ ... цѣл҄ень прѧт С 560.29 въ врѣмена бо гон҄енꙗ неьствааго доклтꙗна. дѣствѹѭштѹ жвотворвѹѹмѹ кръстꙗньскꙑѧ вѣрꙑ словес С 534.24 Изч С Нвб действувам, действам ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР БТР РБЕ РРОДД