Исторически речник
дрѧселъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дрѧселъ, дрѧсельдрѧселадрѧселѹдрѧселъ, дрѧсельдрѧселадрѧселомь, дрѧселомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дрѧселѣдрѧселе, дрѧселꙑдрѧселдрѧселъ, дрѧсельдрѧселомъ, дрѧселомьдрѧселꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дрѧселꙑдрѧселѣхъ, дрѧселѣхьдрѧселадрѧселѹдрѧселомадрѧсело
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дрѧселадрѧселѹдрѧселодрѧселадрѧселомь, дрѧселомъдрѧселѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дрѧселадрѧселъ, дрѧсельдрѧселомъ, дрѧселомьдрѧселадрѧселꙑдрѧселѣхъ, дрѧселѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дрѧселѣдрѧселѹдрѧселомадрѧселадрѧселꙑ, дрѧселѫдрѧселѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дрѧселѫ, дрѧселѹдрѧселоѭ, дрѧселоѫ, дрѧселоѧ, дрѧселоюдрѧселѣдрѧселꙑдрѧселъ, дрѧсельдрѧселамъ, дрѧселамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дрѧселꙑдрѧселамдрѧселахъ, дрѧселахьдрѧселѣдрѧселѹдрѧселама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дрѧселꙑ, дрѧселꙑ, дрѧселодрѧселаго, дрѧселаего, дрѧселааго, дрѧселаго, дрѧселого, дрѧселога, дрѧселгодрѧселѹмѹ, дрѧселѹемѹ, дрѧселѹѹмѹ, дрѧселѹмѹ, дрѧселоомѹ, дрѧселомѹ, дрѧселоѹмѹ, дрѧселмѹдрѧселꙑ, дрѧселꙑ, дрѧселодрѧселаго, дрѧселаего, дрѧселааго, дрѧселаго, дрѧселого, дрѧселога, дрѧселгодрѧселꙑмь, дрѧселꙑмь, дрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дрѧселѣмь, дрѧселѣемь, дрѧселѣѣмь, дрѧселѣамь, дрѧселѣмь, дрѧселѣмъ, дрѧселѣемъ, дрѧселѣѣмъ, дрѧселѣамъ, дрѧселѣмъ, дрѧселомь, дрѧселомъдрѧселꙑ, дрѧселꙑ, дрѧселодрѧселдрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхь, дрѧселѣхъ, дрѧселѣхьдрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмь, дрѧселꙑмь, дрѧселѣмъ, дрѧселѣмьдрѧселꙑѧ, дрѧселꙑꙗ, дрѧселꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дрѧселꙑм, дрѧселꙑмдрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхьдрѧселаꙗ, дрѧселаа, дрѧселаѣдрѧселѹю, дрѧселоюдрѧселꙑма, дрѧселꙑмадрѧсело, дрѧселое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дрѧселаго, дрѧселаего, дрѧселааго, дрѧселаго, дрѧселого, дрѧселога, дрѧселгодрѧселѹмѹ, дрѧселѹемѹ, дрѧселѹѹмѹ, дрѧселѹмѹ, дрѧселоомѹ, дрѧселомѹ, дрѧселоѹмѹ, дрѧселмѹдрѧсело, дрѧселоедрѧселаго, дрѧселаего, дрѧселааго, дрѧселаго, дрѧселого, дрѧселога, дрѧселгодрѧселꙑмь, дрѧселꙑмь, дрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмъдрѧселѣмь, дрѧселѣемь, дрѧселѣѣмь, дрѧселѣамь, дрѧселѣмь, дрѧселѣмъ, дрѧселѣемъ, дрѧселѣѣмъ, дрѧселѣамъ, дрѧселѣмъ, дрѧселомь, дрѧселомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дрѧсело, дрѧселоедрѧселаꙗ, дрѧселаа, дрѧселаѣ, дрѧселаѧдрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхь, дрѧселѣхъ, дрѧселѣхьдрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмь, дрѧселꙑмь, дрѧселѣмъ, дрѧселѣмьдрѧселаꙗ, дрѧселаа, дрѧселаѣ, дрѧселаѧдрѧселꙑм, дрѧселꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхьдрѧселѣдрѧселѹю, дрѧселоюдрѧселꙑма, дрѧселꙑмадрѧселаꙗ, дрѧселаа, дрѧселаѣ, дрѧселаѧдрѧселꙑѧ, дрѧселꙑꙗ, дрѧселѫѭ, дрѧселꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дрѧселѣ, дрѧселодрѧселѫѭ, дрѧселѹю, дрѧселоѭ, дрѧселоюдрѧселѫѭ, дрѧселоѫ, дрѧселоѧ, дрѧселоюдрѧселѣдрѧселꙑѧ, дрѧселꙑꙗ, дрѧселꙑедрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселѣхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхь, дрѧселѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дрѧселꙑмъ, дрѧселꙑмъ, дрѧселѣмъ, дрѧселꙑмь, дрѧселꙑмь, дрѧселѣмьдрѧселꙑѧ, дрѧселꙑꙗ, дрѧселꙑедрѧселꙑм, дрѧселꙑмдрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхъ, дрѧселꙑхь, дрѧселꙑхьдрѧселѣдрѧселѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дрѧселꙑма, дрѧселꙑмадрѧселѣ, дрѧселѣшдрѧселѣшадрѧселѣшѹ, дрѧселѣшюдрѧселѣдрѧселѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
дрѧселѣшемь, дрѧселѣшемъдрѧселѣшдрѧселѣдрѧселѣше, дрѧселѣшдрѧселѣшь, дрѧселѣшъдрѧселѣшемъ, дрѧселѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
дрѧселѣшѧдрѧселѣшдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхьдрѧселѣшадрѧселѣшѹ, дрѧселѣшюдрѧселѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
дрѧселѣе, дрѧселѣ, дрѧселѣшедрѧселѣшадрѧселѣшѹ, дрѧселѣшюдрѧселѣе, дрѧселѣ, дрѧселѣшедрѧселѣшадрѧселѣшемь, дрѧселѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
дрѧселѣшдрѧселѣе, дрѧселѣдрѧселѣша, дрѧселѣшдрѧселѣшь, дрѧселѣшъдрѧселѣшемъ, дрѧселѣшемьдрѧселѣша, дрѧселѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
дрѧселѣшдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхьдрѧселѣшдрѧселѣшѹ, дрѧселѣшюдрѧселѣшемадрѧселѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
дрѧселѣшѧ, дрѧселѣшѫ, дрѧселѣшедрѧселѣшдрѧселѣшѫ, дрѧселѣшѧ, дрѧселѣшѹдрѧселѣшеѭ, дрѧселѣшеѫ, дрѧселѣшеѧ, дрѧселѣшеюдрѧселѣшдрѧселѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
дрѧселѣшѧ, дрѧселѣшѫ, дрѧселѣшедрѧселѣшь, дрѧселѣшъдрѧселѣшамъ, дрѧселѣшамьдрѧселѣшѧ, дрѧселѣше, дрѧселѣшѫдрѧселѣшамдрѧселѣшахъ, дрѧселѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
дрѧселѣшдрѧселѣшѹ, дрѧселѣшюдрѧселѣшамадрѧселѣ, дрѧселѣшдрѧселѣшаго, дрѧселѣшаего, дрѧселѣшааго, дрѧселѣшагодрѧселѣшѹмѹ, дрѧселѣшѹемѹ, дрѧселѣшѹѹмѹ, дрѧселѣшѹмѹ, дрѧселѣшюмѹ, дрѧселѣшюемѹ, дрѧселѣшюѹмѹ, дрѧселѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
дрѧселѣдрѧселѣшаго, дрѧселѣшаего, дрѧселѣшааго, дрѧселѣшагодрѧселѣшмь, дрѧселѣшмь, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъдрѧселѣшмь, дрѧселѣшмь, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъдрѧселѣдрѧселѣше, дрѧселѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхь, дрѧселѣшхьдрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмьдрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшѫѫдрѧселѣшм, дрѧселѣшмдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхьдрѧселѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
дрѧселѣшѹю, дрѧселѣшююдрѧселѣшма, дрѧселѣшмадрѧселѣе, дрѧселѣ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшедрѧселѣшаго, дрѧселѣшаего, дрѧселѣшааго, дрѧселѣшагодрѧселѣшѹмѹ, дрѧселѣшѹемѹ, дрѧселѣшѹѹмѹ, дрѧселѣшѹмѹ, дрѧселѣшюмѹ, дрѧселѣшюемѹ, дрѧселѣшюѹмѹ, дрѧселѣшюмѹдрѧселѣе, дрѧселѣ, дрѧселѣшее, дрѧселѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
дрѧселѣшаго, дрѧселѣшаего, дрѧселѣшааго, дрѧселѣшагодрѧселѣшмь, дрѧселѣшмь, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъдрѧселѣшмь, дрѧселѣшмь, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъдрѧселѣе, дрѧселѣ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшедрѧселѣшаꙗ, дрѧселѣшаѣ, дрѧселѣшаѧдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхь, дрѧселѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмьдрѧселѣшаꙗ, дрѧселѣшаѣ, дрѧселѣшаѧдрѧселѣшм, дрѧселѣшмдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхьдрѧселѣшдрѧселѣшѹю, дрѧселѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
дрѧселѣшма, дрѧселѣшмадрѧселѣшꙗ, дрѧселѣшѣ, дрѧселѣшаꙗдрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшѧѩ, дрѧселѣшѫѫ, дрѧселѣшаѧ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшеѥдрѧселѣшдрѧселѣшѫѫ, дрѧселѣшѫѭ, дрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшѧѩ, дрѧселѣшююдрѧселѣшѫѫ, дрѧселѣшѫѭ, дрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшѧѩ, дрѧселѣшюю, дрѧселѣшеѭ, дрѧселѣшеѫ, дрѧселѣшеѧ, дрѧселѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
дрѧселѣшдрѧселѣшꙗ, дрѧселѣшѣдрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшѧѩ, дрѧселѣшѫѫ, дрѧселѣшаѧ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшеѥдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхь, дрѧселѣшхьдрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмъ, дрѧселѣшмь, дрѧселѣшмьдрѧселѣшѧѧ, дрѧселѣшѧѩ, дрѧселѣшѫѫ, дрѧселѣшаѧ, дрѧселѣшее, дрѧселѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
дрѧселѣшм, дрѧселѣшмдрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхъ, дрѧселѣшхь, дрѧселѣшхьдрѧселѣшдрѧселѣшѹю, дрѧселѣшююдрѧселѣшма, дрѧселѣшма
дрѧселъ -ꙑ прил дрѧселъ бꙑт στυγνάζω, ἵσταμαι σκυϑρωπός Натъжа се, опечаля се ѡнъ же дрѧселъ бꙑвъ о словесе. отде скръбѧ З Мк 10.22 ьто сѫтъ словеса с. о нхъже сътѧꙁаета сѧ къ себѣ ꙇдѫшта. ꙇ еста дрѧсела З Лк 24.17А Изч З А Нвб Ø