Исторически речник
дрождьѩ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-дрождьѩ, дрождѩ, дрождьѧ, дрождѧ, дрождѫ, дрождедрождь, дрожд, дрождедрождьꙗмъ, дрождꙗмъ, дрождьꙗмь, дрождꙗмьдрождьꙗм, дрождꙗмдрождьꙗхъ, дрождꙗхъ, дрождьꙗхь, дрождꙗхь
NfOuNfGuNfDu
---
дрождьѩ -ь ж мн Тригия, винен камък, утайка във виното ѣко ѣша въ рѫцѣ гні. віна нерастворена їсплънь раствореніѣ. ї ѹклоні отъ сеѩ въ онѫ. ѡбае дрождьѩ его не скрꙑдашѩ сѩ СП 74.9 Изч СП Гр τρυγίας Нвб дрождие, дрожде, дрожди ОА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН ДА