Исторически речник
дотещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дотещдотекѫ, дотекѹдотеешдотеетъ, дотееть, дотеетдотеемъ, дотеемь, дотеем, дотеемодотеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дотекѫтъ, дотекѹтъ, дотекѫть, дотекѹть, дотекѫт, дотекѹтдотеевѣдотеетадотеетедотьц, дотъцдотьц, дотъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дотьцѣмъ, дотъцѣмъ, дотьцѣмь, дотъцѣмь, дотьцѣм, дотъцѣмдотьцѣте, дотъцѣтедотьцѣвѣ, дотъцѣвѣдотьцѣта, дотъцѣтадотѣхъ, дотекохъ, дотѣхь, дотекохь, дотѣх, дотекохдотее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дотеедотѣхомъ, дотекохомъ, дотѣхомь, дотекохомь, дотѣхом, дотекохом, дотекохмꙑдотѣсте, дотекостедотѣшѧ, дотекошѧ, дотѣшѫ, дотекошѫ, дотѣша, дотекоша, дотѣше, дотекоше, дотекохѫдотѣховѣ, дотекоховѣдотѣста, дотекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дотѣсте, дотекостедотеаахъ, дотеахъ, дотеѣхъ, дотеаахь, дотеахь, дотеѣхь, дотеаах, дотеах, дотеѣх, дотеѧхъ, дотеѧхь, дотеѧхдотеааше, дотеаше, дотеѣше, дотеѧшедотеааше, дотеаше, дотеѣше, дотеѧшедотеаахомъ, дотеахомъ, дотеѣхомъ, дотеаахомь, дотеахомь, дотеѣхомь, дотеаахом, дотеахом, дотеѣхом, дотеѧхомъ, дотеѧхомь, дотеѧхомдотеаашете, дотеашете, дотеѣшете, дотеаасте, дотеасте, дотеѣсте, дотеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дотеаахѫ, дотеахѫ, дотеѣхѫ, дотеаахѹ, дотеахѹ, дотеѣхѹ, дотеѧхѹдотеааховѣ, дотеаховѣ, дотеѣховѣ, дотеѧховѣдотеаашета, дотеашета, дотеѣшета, дотеааста, дотеаста, дотеѣста, дотеѧстадотеаашете, дотеашете, дотеѣшете, дотеаасте, дотеасте, дотеѣсте, дотеѧсте
дотещ -дотекѫ -дотееш св Достигна, настигна тичешком някого  текъ днъ отъ братѧ ... дотекъ стааго. обрѣте же на рамѹ го водонось спльнь водꙑ С 551.5 (раꙁбонкъ) отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с.  на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ ... дотеетъ стааго дрьꙁновенаꙗ сповѣдаѧ С 560.9 Изч С Нвб дотека ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР РБЕ ДА