Исторически речник
достоньство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
достоньство, достонъство, достонстводостоньства, достонъства, достонствадостоньствѹ, достонъствѹ, достонствѹдостоньствомь, достонъствомь, достонствомь, достоньствомъ, достонъствомъ, достонствомъдостоньствѣ, достонъствѣ, достонствѣдостоньства, достонъства, достонства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
достоньствъ, достонъствъ, достонествъ, достоньствь, достонствь, достоньстъвь, достонстъвь, достоньстьвь, достонстьвьдостонрьствомъ, достонъствомъ, достонствомъ, достоньствомь, достонъствомь, достонствомьдостоньствꙑ, достонъствꙑ, достонствꙑдостоньствѣхъ, достонъствѣхъ, достонствѣхъ, достоньствѣхь, достонъствѣхь, достонствѣхьдостоньствѣ, достонъствѣ, достонствѣдостоньствѹ, достонъствѹ, достонствѹ
NnDu
достоньствома, достонъствома, достонствома
достоньство ср Достойнство, ценност, значимост о вьсѣкомъ бо крьстіанѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ ... любо сановтъ. любо смръдъ ... стꙑ рее ... родъ мо  достонъство съ стꙑм стъ С 102.1 не тꙑ ѹбо о себѣ се глагол҄еш. нъ отꙿцемъ свомъ сотонѫ поваждамъ. гоже достонъствомъ мѫдрост спльн҄енъ с С 157.24—25 нъ беꙁгрѣшенъ сꙑ кръ(ст сѧ да б)лагд(ть бжю ) досто(ньство подасть) кръ(штамьімъ) Х I Aa 16—17 Изч С Х Гр ἀξία достонъство Нвб достоинство ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ