Исторически речник
досаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
досаждатдосаждаѭ, досаждаѫ, досаждаѧ, досаждаюдосаждаш, досаждаеш, досаждаашдосаждатъ, досаждаетъ, досаждаатъ, досаждать, досаждаеть, досаждаать, досаждат, досаждает, досаждаатдосаждамъ, досаждаемъ, досаждаамъ, досаждамь, досаждаемь, досаждаамь, досаждам, досаждаем, досаждаам, досаждамо, досаждаемо, досаждаамодосаждате, досаждаете, досаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
досаждаѭтъ, досаждаѫтъ, досаждаѧтъ, досаждаютъ, досаждаѭть, досаждаѫть, досаждаѧть, досаждають, досаждаѭт, досаждаѫт, досаждаѧт, досаждаютдосаждавѣ, досаждаевѣ, досаждаавѣдосаждата, досаждаета, досаждаатадосаждате, досаждаете, досаждаатедосаждадосажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
досаждамъ, досаждамь, досаждамдосаждатедосаждавѣдосаждатадосаждахъ, досаждахь, досаждахдосажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
досаждадосаждахомъ, досаждахомь, досаждахом, досаждахмꙑдосаждастедосаждашѧ, досаждашѫ, досаждаша, досаждаше, досаждахѫдосаждаховѣдосаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
досаждастедосаждаахъ, досаждахъ, досаждаахь, досаждахь, досаждаах, досаждахдосаждааше, досаждашедосаждааше, досаждашедосаждаахомъ, досаждахомъ, досаждаахомь, досаждахомь, досаждаахом, досаждахомдосаждаашете, досаждашете, досаждаасте, досаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
досаждаахѫ, досаждахѫ, досаждаахѹ, досаждахѹдосаждааховѣ, досаждаховѣдосаждаашета, досаждашета, досаждааста, досаждастадосаждаашете, досаждашете, досаждаасте, досаждасте
досаждат -досаждаѭ -досаждаш несв 1. Оскърбявам, обиждам. о тъвѣштавъ же еднъ отъ ꙁаконьнкъ гла емѹ. ѹтелю се глѧ  намъ досаждаеш М Лк 11.45 З досаждатъ т  ѹкаратъ тꙙ црѹ С 61.22 непрѣподобьнꙑ ѫроде. доколѣ хѹлꙑ глагол҄еш о боꙁѣхъ много блꙙдꙑ.  досаждаѧ С 8.16 господнъ мо вельлѣпꙑ млѹтъ тѧ. а тꙑ досаждаш мѹ С 102.13 вдѣвъ ѹвьствьно сльньце. ха правьднааго сльньца. досаждама беꙁаконꙿнкꙑ. нъ тръпꙙ дръꙁость С 484.30 мꙑ смъ сам досаждаѭшт.  ѹкараѭшт цѣсара саворꙗ С 269.27 2. Заплашвам ранам  съмрьтьм  мѫкам беꙁмѣрънам досаждааше мъ С 87.11 М З С Гр ὑβρίζω ὕβρεις προσάγω ἐπανατείνομαι Нвб досаждам ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА