Исторически речник
донест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
донестдонесѫ, донесѹдонесешдонесетъ, донесеть, донесетдонесемъ, донесемь, донесем, донесемодонесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
донесѫтъ, донесѹтъ, донесѫть, донесѹть, донесѫт, донесѹтдонесевѣдонесетадонесетедонесдонес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
донесѣмъ, донесѣмь, донесѣмдонесѣтедонесѣвѣдонесѣтадонѣсъ, донесохъ, донесохь, донесохдонесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
донеседонѣсомъ, донесохомъ, донѣсомь, донесохомь, донесохом, донесохмꙑдонѣсте, донесостедонѣсѧ, донесошѧ, донесошѫ, донесоша, донесоше, донесохѫдонѣсовѣ, донесоховѣдонѣста, донесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
донѣсте, донесостедонесѣхъ, донесѣхдонесѣшедонесѣшедонесѣхомъ, донесѣхомь, донесѣхомдонесѣшете, донесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
донесѣхѫ, донесѣхѹдонесѣховѣдонесѣшета, донесѣстадонесѣшете, донесѣсте
донест -донесѫ -донесеш св 1. Донеса постав ... множьство мѫжъ много да въсхꙑтвъше донесѫтъ мошт свꙙтааго отьца нашего саак҄ꙗ. въ прѣжде реенѫѭ црькъве С 209.3—4  прмъ болюбвꙑ црь донесъшꙙѧ кн҄г ... вьꙁвѣст же  къ стоуѹмѹ съборѹ С 541.25 2. Отнеса, занеса  посла мꙙ гѹменьꙗ донест просворѫ вь сьѭ вьсь.  въꙁвратвъш м сꙙ ... омрькохъ на мѣстѣ семь С 515.27 Изч С Гр ἀπάγω ἀποφέρω Нвб донеса ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА