Исторически речник
домꙑшлꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
домꙑшлꙗт сѧдомꙑшлꙗѭ, домꙑшлѣѭ, домꙑшлꙗѫ, домꙑшлѣѫ, домꙑшлꙗѧ, домꙑшлѣѧ, домꙑшлꙗю, домꙑшлѣю, домꙑшлѧю, домꙑшлаѫ, домꙑшлаѧдомꙑшлꙗш, домꙑшлꙗеш, домꙑшлѣш, домꙑшлѣеш, домꙑшлѣаш, домꙑшлѧеш, домꙑшлаешдомꙑшлꙗтъ, домꙑшлꙗетъ, домꙑшлѣтъ, домꙑшлѣетъ, домꙑшлѣатъ, домꙑшлꙗть, домꙑшлꙗеть, домꙑшлѣть, домꙑшлѣеть, домꙑшлѣать, домꙑшлꙗт, домꙑшлꙗет, домꙑшлѣт, домꙑшлѣет, домꙑшлѣат, домꙑшлѧетъ, домꙑшлѧеть, домꙑшлѧет, домꙑшлаетъ, домꙑшлаеть, домꙑшлаетдомꙑшлꙗмъ, домꙑшлꙗемъ, домꙑшлѣмъ, домꙑшлѣемъ, домꙑшлѣамъ, домꙑшлꙗмь, домꙑшлꙗемь, домꙑшлѣмь, домꙑшлѣемь, домꙑшлѣамь, домꙑшлꙗм, домꙑшлꙗем, домꙑшлѣм, домꙑшлѣем, домꙑшлѣам, домꙑшлꙗмо, домꙑшлꙗемо, домꙑшлѣмо, домꙑшлѣемо, домꙑшлѣамо, домꙑшлѧемъ, домꙑшлѧемь, домꙑшлѧем, домꙑшлаемъ, домꙑшлаемь, домꙑшлаем, домꙑшлаемодомꙑшлꙗте, домꙑшлꙗете, домꙑшлѣте, домꙑшлѣете, домꙑшлѣате, домꙑшлѧете, домꙑшлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
домꙑшлꙗѭтъ, домꙑшлѣѭтъ, домꙑшлѣѫтъ, домꙑшлꙗѫтъ, домꙑшлѣѧтъ, домꙑшлꙗѧтъ, домꙑшлѣютъ, домꙑшлꙗютъ, домꙑшлꙗѭть, домꙑшлѣѭть, домꙑшлѣѫть, домꙑшлꙗѫть, домꙑшлѣѧть, домꙑшлꙗѧть, домꙑшлѣють, домꙑшлꙗють, домꙑшлꙗѭт, домꙑшлѣѭт, домꙑшлѣѫт, домꙑшлꙗѫт, домꙑшлѣѧт, домꙑшлꙗѧт, домꙑшлѣют, домꙑшлꙗют, домꙑшлѧютъ, домꙑшлѧють, домꙑшлѧют, домꙑшлаѫтъ, домꙑшлаѧтъ, домꙑшлаѫть, домꙑшлаѧть, домꙑшлаѫт, домꙑшлаѧтдомꙑшлꙗвѣ, домꙑшлꙗевѣ, домꙑшлѣвѣ, домꙑшлѣевѣ, домꙑшлѣавѣ, домꙑшлѧевѣдомꙑшлꙗта, домꙑшлꙗета, домꙑшлѣта, домꙑшлѣета, домꙑшлѣата, домꙑшлѧетадомꙑшлꙗте, домꙑшлꙗете, домꙑшлѣте, домꙑшлѣете, домꙑшлѣате, домꙑшлѧетедомꙑшлꙗ, домꙑшлѣ, домꙑшлѧ, домꙑшладомꙑшлꙗ, домꙑшлѣ, домꙑшлѧ, домꙑшла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
домꙑшлꙗмъ, домꙑшлѣмъ, домꙑшлꙗмь, домꙑшлѣмь, домꙑшлꙗм, домꙑшлѣм, домꙑшлѧмъ, домꙑшлѧмь, домꙑшлѧм, домꙑшламъ, домꙑшламь, домꙑшламдомꙑшлꙗте, домꙑшлѣте, домꙑшлѧте, домꙑшлатедомꙑшлꙗвѣ, домꙑшлѣвѣ, домꙑшлѧвѣ, домꙑшлавѣдомꙑшлꙗта, домꙑшлѣта, домꙑшлѧта, домꙑшлатадомꙑшлꙗхъ, домꙑшлѣхъ, домꙑшлꙗхь, домꙑшлѣхь, домꙑшлꙗх, домꙑшлѣх, домꙑшлѧхъ, домꙑшлѧхь, домꙑшлѧх, домꙑшлахъ, домꙑшлахь, домꙑшлахдомꙑшлꙗ, домꙑшлѣ, домꙑшлѧ, домꙑшла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
домꙑшлꙗ, домꙑшлѣ, домꙑшлѧ, домꙑшладомꙑшлꙗхомъ, домꙑшлѣхомъ, домꙑшлꙗхомь, домꙑшлѣхомь, домꙑшлꙗхом, домꙑшлѣхом, домꙑшлꙗхмꙑ, домꙑшлѣхмꙑ, домꙑшлѧхомъ, домꙑшлѧхомь, домꙑшлѧхом, домꙑшлахомъ, домꙑшлахомь, домꙑшлахом, домꙑшлахмꙑдомꙑшлꙗсте, домꙑшлѣсте, домꙑшлѧсте, домꙑшластедомꙑшлꙗшѧ, домꙑшлашѧ, домꙑшлѣшѧ, домꙑшлꙗшѫ, домꙑшлашѫ, домꙑшлѣшѫ, домꙑшлꙗша, домꙑшлѣша, домꙑшлꙗше, домꙑшлаше, домꙑшлѣше, домꙑшлꙗхѫ, домꙑшлѣхѫ, домꙑшлахѫ, домꙑшлѧшадомꙑшлꙗховѣ, домꙑшлѣховѣ, домꙑшлѧховѣ, домꙑшлаховѣдомꙑшлꙗста, домꙑшлѣста, домꙑшлѧста, домꙑшласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
домꙑшлꙗсте, домꙑшлѣсте, домꙑшлѧсте, домꙑшластедомꙑшлꙗахъ, домꙑшлꙗхъ, домꙑшлꙗах, домꙑшлаахъ, домꙑшлахъ, домꙑшлаахь, домꙑшлахь, домꙑшлꙗхь, домꙑшлꙗх, домꙑшлаах, домꙑшлѧхъ, домꙑшлѧхь, домꙑшлѧхдомꙑшлꙗаше, домꙑшлꙗше, домꙑшлааше, домꙑшлаше, домꙑшлѧшедомꙑшлꙗаше, домꙑшлꙗше, домꙑшлааше, домꙑшлаше, домꙑшлѧшедомꙑшлꙗахомъ, домꙑшлꙗхомъ, домꙑшлаахомъ, домꙑшлахомъ, домꙑшлꙗахомь, домꙑшлꙗхомь, домꙑшлаахомь, домꙑшлахомь, домꙑшлꙗахом, домꙑшлꙗхом, домꙑшлаахом, домꙑшлахом, домꙑшлѧхомъ, домꙑшлѧхомь, домꙑшлѧхомдомꙑшлꙗашете, домꙑшлꙗшете, домꙑшлꙗасте, домꙑшлꙗсте, домꙑшлаашете, домꙑшлашете, домꙑшлаасте, домꙑшласте, домꙑшлѧшете, домꙑшлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
домꙑшлꙗахѫ, домꙑшлꙗхѫ, домꙑшлꙗахѹ, домꙑшлꙗхѹ, домꙑшлаахѫ, домꙑшлахѫ, домꙑшлаахѹ, домꙑшлахѹ, домꙑшлѧхѹдомꙑшлꙗаховѣ, домꙑшлꙗховѣ, домꙑшлааховѣ, домꙑшлаховѣ, домꙑшлѧховѣдомꙑшлꙗашета, домꙑшлꙗшета, домꙑшлꙗаста, домꙑшлꙗста, домꙑшлѧшета, домꙑшлѧста, домꙑшлаашета, домꙑшлашета, домꙑшлааста, домꙑшластадомꙑшлꙗашете, домꙑшлꙗшете, домꙑшлꙗасте, домꙑшлꙗсте, домꙑшлѧшете, домꙑшлѧсте, домꙑшлаашете, домꙑшлашете, домꙑшлаасте, домꙑшласте
домꙑшлꙗт сѧ -домꙑшлꙗѭ сѧ -домꙑшлꙗш сѧ несв не домꙑшлꙗт сѧ διαπορέω, ἀγνοέω Недоумявам, не разбирам, не се досещам слꙑша же родъ етврътовластецъ. бꙑваѭштаа отъ него вьсѣ. ꙇ не домꙑшлѣаше сѧ ꙁане глаглъ бѣ отъ етеръ. ѣко оанъ въста отъ мрътвꙑхъ М Лк 9.7 З не домꙑшлѣахѫ же сѧ крста. побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште прікладъ К 11а 13 не домꙑшлѣахѫ же сѧ раꙁбоінікъ съ хмь распінаѭште. ꙇ творѧште ꙇ проповѣдатель К 11а 19—20 Изч М З К Нвб домишлявам се [си] диал остар ВА НГер МлБТР Срв домишляр ’който обмисля, замисля нещо’ м диал МлБТР БТР ДА Домишляров ФИ Домишлярски ФИ СтИл, РЛФИ