Исторически речник
довьлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
довьлѣтдовьлѭ, довьлѣѭ, довьлѣѫ, довьлѧ, довьлѣѧ, довьлю, довьлѣюдовьлеш, довьлѣш, довьлѣешдовьлетъ, довьлѣтъ, довьлѣетъ, довьлеть, довьлѣть, довьлѣеть, довьлет, довьлѣт, довьлѣетдовьлемъ, довьлѣмъ, довьлѣемъ, довьлемь, довьлѣмь, довьлѣемь, довьлем, довьлѣм, довьлѣем, довьлемо, довьлѣмо, довьлѣемодовьлете, довьлѣте, довьлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
довьлѧтъ, довлѫтъ, довьлѧть, довлѫть, довьлѧт, довлѫтдовьлевѣ, довьлѣвѣ, довьлѣевѣдовьлета, довьлѣта, довьлѣетадовьлете, довьлѣте, довьлѣетедовьл, довьлѣдовьл, довьлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
довьлмъ, довьлѣмъ, довьлꙗмъ, довьлѣмъ, довьлмь, довьлѣмь, довьлꙗмь, довьлѣмь, довьлм, довьлѣм, довьлꙗм, довьлѣмдовьлте, довьлѣте, довьлꙗте, довьлѣтедовьлвѣ, довьлѣвѣ, довьлꙗвѣ, довьлѣвѣдовьлта, довьлѣта, довьлꙗта, довьлѣтадовьлѣхъ, довьлѣхь, довьлѣхдовьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
довьлѣдовьлѣхомъ, довьлѣхомь, довьлѣхом, довьлѣхмꙑдовьлѣстедовьлѣшѧ, довьлѣшѫ, довьлѣша, довьлѣше, довьлѣхѫдовьлѣховѣдовьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
довьлѣстедовьлѣахъ, довьлѣѣхъ, довьлѣахь, довьлѣѣхь, довьлѣах, довьлѣѣх, довлѧхъ, довлѧхь, довлѧхдовьлѣаше, довьлѣѣше, довлѧшедовьлѣаше, довьлѣѣше, довлѧшедовьлѣахомъ, довьлѣѣхомъ, довьлѣахомь, довьлѣѣхомь, довьлѣахом, довьлѣѣхом, довѧхомъ, довѧхомь, довѧхомдовьлѣашете, довьлѣѣшете, довьлѣасте, довьлѣѣсте, довлѧшете, довлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
довьлѣахѫ, довьлѣѣхѫ, довьлѣахѹ, довьлѣѣхѹ, довлѧхѹдовьлѣаховѣ, довьлѣѣховѣ, довлѧховѣдовьлѣашета, довьлѣѣхшета, довьлѣаста, довьлѣѣста, довлѧшета, довлѧстадовьлѣашете, довьлѣѣшете, довьлѣасте, довьлѣѣсте, довлѧшете, довлѧсте
довьлѣт -довьлѭ -довьл҄еш несв 3 л ед мн довьлѣѭ -довьлѣш Достатъчно е ѹтр бо день собоѭ пеетъ сѧ. довьлетъ дьн() ꙁълоба своѣ М Мт 6.34 З СК довьлетъ ѹенкѹ да бѫдетъ ѣкоже ѹтель его.  рабѹ ѣко гь его М Мт 10.25 З А дьвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ мъ М Йо 6.7 З А хотѣхъ большъмі простьрѣті слово се. нъ довьлетъ рееное К 9b 2 гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ. довьл҄етъ т не бѫд несꙑтъ С 41.7 н аште  м҃ ѧꙁꙑц довьлѣл бꙑшѧ толікѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вьспѣт. а аште  днъ б бꙑлъ ѹдмꙑ. довьлѣаше наше слѣ одолѣт С 82.26, 29 сѧ же не послѹшашꙙ глагол҄ѫштꙙ. да како не довьлѣтъ вамъ  намъ С 369.9 М З А СК СЕ К С Гр ἀρκέω ἑξαρκέω ἀρκετόν довълѣт Нвб довлея остар книж РБЕ Срв [до]велявам остар ОА [до]воля́ диал ДА