Исторически речник
довест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
довестдоведѫ, доведѹдоведешдоведетъ, доведеть, доведетдоведемъ, доведемь, доведем, доведемодоведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
доведѫтъ, доведѹтъ, доведѫть, доведѹть, доведѫт, доведѹтдоведевѣдоведетадоведетедоведдовед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
доведѣмъ, доведѣмь, доведѣмдоведѣтедоведѣвѣдоведѣтадовѣсъ, доведохъ, довѣсь, доведохь, доведохдоведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
доведедовѣсомъ, доведохомъ, довѣсомь, доведохомь, доведохом, доведохмꙑдовѣсте, доведостедовѣсѧ, доведошѧ, доведошѫ, доведоша, доведоше, доведохѫдовѣсовѣ, доведоховѣдовѣста, доведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
довѣсте, доведостедоведѣахъ, доведѣхъ, доведѣахь, доведѣхь, доведѣах, доведѣх, доведѧхъ, доведѧхь, доведѧхдоведѣаше, доведѣше, доведѧшедоведѣаше, доведѣше, доведѧшедоведѣахомъ, доведѣхомъ, доведѣахомь, доведѣхомь, доведѣахом, доведѣхом, доведѧхомъ, доведѧхомь, доведѧхомдоведѣашете, доведѣшете, доведѣасте, доведѣсте, доведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
доведѣахѫ, доведѣхѫ, доведѣахѹ, доведѣхѹ, доведѧхѹдоведѣаховѣ, доведѣховѣ, доведѧховѣдоведѣашета, доведѣшета, доведѣаста, доведѣста, доведѧстадоведѣашете, доведѣшете, доведѣасте, доведѣсте, доведѧсте
довест -доведѫ -доведеш св Доведа някого до някъде навед мѧ на пѫть тво правꙑ. ꙇ довед мѧ оца твоего прѣвꙑшънѣаго СЕ 36b 2—3 стааго ѹкрѣпвъ доведе бес трѹда на мѣсто С 31.26—27 доведъше пешт  прлагаѭште мъ главꙑ палѣхѫ С 39.6  мол҄ꙗше бога съ слъꙁам. довест сꙙ въ мѣсто добровъгодънⷪ  мльально.  на съпасен строно С 282.21  мол го поѧт ї.  довест къ стѹѹмѹ.  молт го. да свободтъ  отъ страст С 564.12 Образно. тебе рад рѫцѣ мо с къ гвоꙁдмъ прложхъ. да т доведѫ дьнесь паствꙑ беꙁбѣдьнꙑѧ С 503.4 довест сѧ Изч СЕ С Гр ἀπάγω ὁδηγέω προξενέω ἀποσῴζω Нвб доведа́ ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА