Исторически речник
добротворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
добротвортдобротворѭ, добротворѧ, добротворюдобротворшдобротвортъ, добротворть, добротвортдобротвормъ, добротвормь, добротворм, добротвормодобротворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
добротворѧтъ, добротворѧть, добротворѧтдобротворвѣдобротвортадобротвортедобротвордобротвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
добротвормъ, добротвормь, добротвормдобротвортедобротворвѣдобротвортадобротворхъ, добротворхь, добротворхдобротвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
добротвордобротворхомъ, добротворхомь, добротворхом, добротворхмꙑдобротворстедобротворшѧ, добротворшѫ, добротворша, добротворше, добротворхѫдобротворховѣдобротворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
добротворстедобротворѣѣхъ, добротворꙗѣхъ, добротворꙗꙗхъ, добротвораахъ, добротворꙗхъ, добротворѣхъ, добротворахъ, добротворѧахъ, добротворѧхъ, добротворꙗѣхь, добротворꙗꙗхь, добротворѣѣхь, добротвораахь, добротворꙗхь, добротворѣхь, добротворахь, добротворѧахь, добротворѧхь, добротворꙗѣх, добротворꙗꙗх, добротворѣѣх, добротвораах, добротворꙗх, добротворѣх, добротворах, добротворѧах, добротворѧхдобротворѣѣше, добротворꙗѣше, добротворꙗꙗше, добротворааше, добротворꙗше, добротворѣше, добротвораше, добротворѧаше, добротворѧшедобротворѣѣше, добротворꙗѣше, добротворꙗꙗше, добротворааше, добротворꙗше, добротворѣше, добротвораше, добротворѧаше, добротворѧшедобротворѣѣхомъ, добротворꙗѣхомъ, добротворꙗꙗхомъ, добротвораахомъ, добротворꙗхомъ, добротворѣхомъ, добротворахомъ, добротворѧахомъ, добротворѧхомъ, добротворꙗѣхомь, добротворꙗꙗхомь, добротворѣѣхомь, добротвораахомь, добротворꙗхомь, добротворѣхомь, добротворахомь, добротворѧахомь, добротворѧхомь, добротворꙗѣхом, добротворꙗꙗхом, добротворѣѣхом, добротвораахом, добротворꙗхом, добротворѣхом, добротворахом, добротворѧахом, добротворѧхомдобротворѣѣшете, добротворꙗѣшете, добротворꙗꙗшете, добротвораашете, добротворꙗшете, добротворѣшете, добротворашете, добротворꙗѣсте, добротворꙗꙗсте, добротворѣѣсте, добротвораасте, добротворꙗсте, добротворѣсте, добротворасте, добротворѧасте, добротворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
добротворѣѣхѫ, добротворꙗѣхѫ, добротворꙗꙗхѫ, добротвораахѫ, добротворꙗхѫ, добротворѣхѫ, добротворахѫ, добротворꙗѣхѹ, добротворꙗꙗхѹ, добротворѣѣхѹ, добротвораахѹ, добротворꙗхѹ, добротворѣхѹ, добротворахѹ, добротворѧахѹ, добротворѧхѹдобротворѣѣховѣ, добротворꙗѣховѣ, добротворꙗꙗховѣ, добротворааховѣ, добротворꙗховѣ, добротворѣховѣ, добротвораховѣ, добротворѧаховѣ, добротворѧховѣдобротворѣѣшета, добротворꙗѣшета, добротворꙗꙗшета, добротвораашета, добротворꙗшета, добротворѣшета, добротворашета, добротворꙗѣста, добротворꙗꙗста, добротворѣѣста, добротворааста, добротворꙗста, добротворѣста, добротвораста, добротворѧаста, добротворѧстадобротворѣѣшете, добротворꙗѣшете, добротворꙗꙗшете, добротвораашете, добротворꙗшете, добротворѣшете, добротворашете, добротворꙗѣсте, добротворꙗꙗсте, добротворѣѣсте, добротвораасте, добротворꙗсте, добротворѣсте, добротворасте, добротворѧасте, добротворѧсте
добротворт -добротворѭ -добротворш несв Върша добрини, правя добро новорожденꙑѧ ждовъскꙑ дѣт акꙑ трѣвѣ ѹвꙙнѫт сътвор т тебѣ о ꙁавст лко добротвор С 389.15 хъ же хромцемъ хъ теень даровааше.  всельскꙑ съконьа добротворꙙ. досаждаѭшмъ емѹ С 481.21 Прич. сег. деят. като същ. добротворѧ м ед ὁ εὐεργετῶν Този, който прави добро  ꙿто пае на добротворꙙштааго подвжеш сꙙ. акꙑ саѹлъ даудомъ помагаѧ. а тобоѭ псⷪпѣшамъ С 389.16 С Гр εὐεργετέω добро творт Нвб добротворя остар ВА МлБТР