Исторически речник
добропрмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
добропрматдобропрмлѭ, добропрмаѭ, добропрмаѫ, добропрмлѧ, добропрмаѧ, добропрмлю, добропрмаю, добропремлѭ, добропремлѧ, добропремлюдобропрмлеш, добропрмаш, добропрмаеш, добропрмааш, добропремлешдобропрмлетъ, добропрматъ, добропрмаетъ, добропрмаатъ, добропрмлеть, добропрмать, добропрмаеть, добропрмаать, добропрмлет, добропрмат, добропрмает, добропрмаат, добропремлетъ, добропремлеть, добропремлетдобропрмлемъ, добропрмамъ, добропрмаемъ, добропрмаамъ, добропрмлемь, добропрмамь, добропрмаемь, добропрмаамь, добропрмлем, добропрмам, добропрмаем, добропрмаам, добропрмлемо, добропрмамо, добропрмаемо, добропрмаамо, добропремлемъ, добропремлемь, добропремлем, добропремлемодобропрмлете, добропрмате, добропрмаете, добропрмаате, добропремлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
добропрмлѭтъ, добропрмаѭтъ, добропрмаѫтъ, добропрмлѧтъ, добропрмаѧтъ, добропрмлютъ, добропрмаютъ, добропрмлѭть, добропрмаѭть, добропрмаѫть, добропрмлѧть, добропрмаѧть, добропрмлють, добропрмають, добропрмлѭт, добропрмаѭт, добропрмаѫт, добропрмлѧт, добропрмаѧт, добропрмлют, добропрмают, добропремлѭтъ, добропремлѧтъ, добропремлютъ, добропремлѭть, добропремлѧть, добропремлють, добропремлѭт, добропремлѧт, добропремлютдобропрмлевѣ, добропрмавѣ, добропрмаевѣ, добропрмаавѣ, добропремлевѣдобропрмлета, добропрмата, добропрмаета, добропрмаата, добропремлевѣдобропрмлете, добропрмате, добропрмаете, добропрмаате, добропремлетедобропрмл, добропрма, добропремлдобропрмл, добропрма, добропремл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
добропрмлмъ, добропрмлѣмъ, добропрмлꙗмъ, добропрмамъ, добропрмлмь, добропрмлѣмь, добропрмлꙗмь, добропрмамь, добропрмлм, добропрмлѣм, добропрмлꙗм, добропрмам, добропремлмъ, добропремлѣмъ, добропремлꙗмъ, добропремлмь, добропремлѣмь, добропремлꙗмь, добропремлм, добропремлѣм, добропремлꙗмдобропрмлте, добропрмлѣте, добропрмлꙗте, добропрмате, добропремлте, добропремлѣте, добропремлꙗтедобропрмлвѣ, добропрмлѣвѣ, добропрмлꙗвѣ, добропрмавѣ, добропремлвѣ, добропремлѣвѣ, добропремлꙗвѣдобропрмлта, добропрмлѣта, добропрмлꙗта, добропрмата, добропремлта, добропремлѣта, добропремлꙗтадобропрмахъ, добропрмахь, добропрмахдобропрма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
добропрмадобропрмахомъ, добропрмахомь, добропрмахом, добропрмахмꙑдобропрмастедобропрмашѧ, добропрмашѫ, добропрмаша, добропрмаше, добропрмахѫдобропрмаховѣдобропрмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
добропрмастедобропрмаахъ, добропрмахъ, добропрмьꙗхъ, добропрмаахь, добропрмахь, добропрмьꙗхь, добропрмаах, добропрмах, добропрмьꙗх, добропремьꙗхъ, добропремьꙗхь, добропремьꙗхдобропрмааше, добропрмаше, добропрмьꙗше, добропремьꙗшедобропрмааше, добропрмаше, добропрмьꙗше, добропремьꙗшедобропрмаахомъ, добропрмахомъ, добропрмьꙗхомъ, добропрмаахомь, добропрмахомь, добропрмьꙗхомь, добропрмаахоъ, добропрмахом, добропрмьꙗхом, добропремьꙗхомъ, добропремьꙗхомь, добропремьꙗхомдобропрмаашете, добропрмашете, добропрмьꙗшете, добропрмаасте, добропрмасте, добропрмьꙗсте, добропремьꙗшете, добропремьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
добропрмаахѫ, добропрмахѫ, добропрмьꙗхѫ, добропрмаахѹ, добропрмахѹ, добропрмьꙗхѹ, добропремьꙗхѫ, добропремьꙗхѹдобропрмааховѣ, добропрмаховѣ, добропрмьꙗховѣ, добропремьꙗховѣдобропрмаашета, добропрмашета, добропрмьꙗшета, добропрмааста, добропрмаста, добропрмьꙗста, добропремьꙗшета, добропремьꙗстадобропрмаашете, добропрмашете, добропрмьꙗшете, добропрмаасте, добропрмасте, добропрмьꙗсте, добропремьꙗшете, добропремьꙗсте
добропрмат -добропрмлѭ -добропрмл҄еш несв Силен съм, здрав съм еште ѹмъножѩтъ сѩ въ старості мастітѣ. ꙇ добропріемлѭште бѫдѫтъ да въꙁвѣстѩтъ СП 91.15 Изч СП Гр εὐπαϑέω Нвб Срв добро и приемам