Исторически речник
дꙗконьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
дꙗконьство, дꙗконъство, дꙗконстводꙗконьства, дꙗконъства, дꙗконствадꙗконьствѹ, дꙗконъствѹ, дꙗконствѹдꙗконьствомь, дꙗконъствомь, дꙗконствомь, дꙗконьствомъ, дꙗконъствомъ, дꙗконствомъдꙗконьствѣ, дꙗконъствѣ, дꙗконствѣдꙗконьства, дꙗконъства, дꙗконства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
дꙗконьствъ, дꙗконъствъ, дꙗконествъ, дꙗконьствь, дꙗконствь, дꙗконьстъвь, дꙗконстъвь, дꙗконьстьвь, дꙗконстьвьдꙗконрьствомъ, дꙗконъствомъ, дꙗконствомъ, дꙗконьствомь, дꙗконъствомь, дꙗконствомьдꙗконьствꙑ, дꙗконъствꙑ, дꙗконствꙑдꙗконьствѣхъ, дꙗконъствѣхъ, дꙗконствѣхъ, дꙗконьствѣхь, дꙗконъствѣхь, дꙗконствѣхьдꙗконьствѣ, дꙗконъствѣ, дꙗконствѣдꙗконьствѹ, дꙗконъствѹ, дꙗконствѹ
NnDu
дꙗконьствома, дꙗконъствома, дꙗконствома
дꙗконьство ср 1. събир Всички дякони, дяконство помѧн гі (в)се епскпъство ... вꙿсѣ(ко) попъство.  дѣконъство еже о хѣ () вꙿсѣкъ свщенꙑ нъ СС IIIb 21 ҆ по се́мь дїа́конства + рьцѣⷨ въс҄ +ѿ въсе́ѫ дшѫ ҆ ѿ въсего помышле +Г въседръж́телю бе ѿць на́шⷯ +Помлѹ наⷭ҇ бе • ҆ про́аа Мол.петд. 48б; Ꙗко сть е҆с бже на́шь• таⷤ҇ ́ спⷣб г въ веⷱ҇⸱ ҆ по сеⷨ⸱ спльнмьвеⷱ҇рнѧѫ млтвы на́шѧ⸱  по сконан дїа́конꙿства . глеⷮ҇ і҆ере́ пак҄ы ҆ пакы прѣкло́нше колѣна⸱ Мол.петд. 51а 2. Молитва, произнасяна от дякона в източноправославната литургия; ектения  ѣко отъьтеⷮ҇ ппъ евћле. дⷺ҇ реет дѣконꙿства тажде СЕ 10а 24 Срв. СЕ58b 19 дѣконꙿства глⷮ҇е СЕ 65а 4 ꙇ глетъ дѣкъ дѣконъства с СЕ 9а 22  рееⷱ҇ дⷺ҇. дѣконꙿства. ѣже прѣⷣ҇ тръстꙑмь СЕ 96b 16 реееⷮ҇ дⷺ҇. вꙿсѣ дѣконъства по рѧдѹ СЕ 61b 2 Изч СС СЕ Гр διακονία συναπτή дꙗконъство дѣконъство Нвб дяконство църк ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ