Исторически речник
двт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
двт сѧдвлѭ, двлѧ, двѧ, двьѭ, двлюдвшдвтъ, двть, двтдвмъ, двмь, двм, двмодвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
двѧтъ, двѧть, двѧтдввѣдвтадвтедвдв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
двмъ, двмь, двмдвтедввѣдвтадвхъ, двхь, двхдвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
двовдвхомъ, двхомь, двхом, двхмꙑдвстедвшѧ, двшѫ, двша, двше, двхѫдвховѣдвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
двстедвлꙗахъ, двлꙗхъ, двьꙗхъ, двлѣахъ, двлѣхъ, двѣахъ, двѣхъ, двлѧахъ, двлѧхъ, двѧахъ, двѧхъ, двлꙗахь, двлꙗхь, двьꙗхь, двлѣахь, двлѣхь, двѣахь, двѣхь, двлѧахь, двлѧхь, двѧахь, двѧхь, двлꙗах, двлꙗх, двьꙗх, двлѣах, двлѣх, двѣах, двѣх, двлѧах, двлѧх, двѧах, двѧхдвлꙗаше, двлꙗше, двьꙗше, двлѣаше, двлѣше, двѣаше, двѣше, двлѧаше, двлѧше, двѧаше, двѧшедвлꙗаше, двлꙗше, двьꙗше, двлѣаше, двлѣше, двѣаше, двѣше, двлѧаше, двлѧше, двѧаше, двѧшедвлꙗахомъ, двлꙗхомъ, двьꙗхомъ, двлѣахомъ, двлѣхомъ, двѣахомъ, двѣхомъ, двлѧахомъ, двлѧхомъ, двѧахомъ, двѧхомъ, двлꙗахомь, двлꙗхомь, двьꙗхомь, двлѣахомь, двлѣхомь, двѣахомь, двѣхомь, двлѧахомь, двлѧхомь, двѧахомь, двѧхомь, двлꙗахом, двлꙗхом, двьꙗхом, двлѣахом, двлѣхом, двѣахом, двѣхом, двлѧахом, двлѧхом, двѧахом, двѧхомдвлꙗашете, двлꙗшете, двьꙗшете, двлѣашете, двлѣшете, двѣашете, двѣшете, двлꙗасте, двлꙗсте, двьꙗсте, двлѣасте, двлѣсте, двѣасте, двѣсте, двлѧасте, двлѧсте, двѧасте, двѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
двлꙗахѫ, двлꙗхѫ, двьꙗхѫ, двлѣахѫ, двлѣхѫ, двѣахѫ, двѣхѫ, двлꙗахѹ, двлꙗхѹ, двьꙗхѹ, двлѣахѹ, двлѣхѹ, двѣахѹ, двѣхѹ, двлѧахѹ, двлѧхѹ, двѧахѹ, двѧхѹдвлꙗаховѣ, двлꙗховѣ, двьꙗховѣ, двлѣаховѣ, двлѣховѣ, двѣаховѣ, двѣховѣ, двлѧаховѣ, двлѧховѣ, двѧаховѣ, двѧховѣдвлꙗашета, двлꙗшета, двьꙗшета, двлѣашета, двлѣшета, двѣашета, двѣшета, двлꙗаста, двлꙗста, двьꙗста, двлѣаста, двлѣста, двѣаста, двѣста, двлѧаста, двлѧста, двѧаста, двѧстадвлꙗашете, двлꙗшете, двьꙗшете, двлѣашете, двлѣшете, двѣашете, двѣшете, двлꙗасте, двлꙗсте, двьꙗсте, двлѣасте, двлѣсте, двѣасте, двѣсте, двлѧасте, двлѧсте, двѧасте, двѧсте
двт сѧ -двлѭ сѧ -двш сѧ несв Чудя се, учудвам се, удивлявам се, изумен съм ꙇс же к томѹ несоже не отъвѣшта. ѣко двт сѧ платов М Мк 15.5 З не дв сѧ ѣко рѣхъ т. подобаатъ вамъ родт сѧ съ вꙑше М Йо 3.7А двлѣхѫ сѧ народ о ѹен его М Мт 7.28 З А СК ꙇ дв сѧ ꙁа невѣръство хъ М Мк 6.6 З ѹжасаахѫ сѧ вьс ... о раꙁѹмѣ  о отъвѣтѣхъ его ꙇ вдѣвъша  двсте сѧ М Лк 2.48 З А СК Б двлѣахѫ сѧ вьс о вел бж М Лк 9.43 З А СК црꙇ ꙁемн собьрашѩ сѧ ... т відѣвъше тако двішѩ сѩ съмѩсѩ сѩ ... трепетъ прѩтъ ѩ СП 47.6 мꙿногоестънѹмѹ мен твоемѹ. двмъ сѧ СЕ 1а 6  вꙿсѧ слꙑ нбсънꙑѩ двшѧ сѧ въпльщьша сѧ ба вдѧще съмѣренемь СЕ 53а 6  дввъше сꙙ ѹжасосꙙ сꙙ ѣко не врѣд го нкакоже таковаꙗ мѫка С 268.30 додошꙙ копаѭште до съсѫдъ крьажьнꙑхъ ...  двлѣхѫ сꙙ помꙑшлꙗѭште ꙿто се бѫдетъ С 52.14  дввъше сꙙ бꙑвъшѹѹмѹ славьꙗхѫ ба С 551.8 вьс же мѫжа жтю двꙙште сꙙ к н҄емѹ сьбраахѫ сꙙ С 514.14 М З А СК Б ЗП СП СЕ С Гр ϑαυμάζω ἐκπλήσσομαι καταπλήσσομαι ἐξίσταμαι ξενίζομαι Нвб дивя се ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР ДА