Исторически речник
двꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
двꙃатдвжѫ, двꙃаѭ, двꙃаѫ, двꙁаѭ, двꙁаѫ, двꙃаѧ, двꙁаѧ, двжѹ, двꙃаю, двꙁаюдвжеш, двꙃаш, двꙃаеш, двꙁаш, двꙁаешдвжетъ, двꙃатъ, двꙃаетъ, двꙁатъ, двꙁаетъ, двжеть, двꙃать, двꙃаеть, двꙁать, двꙁаеть, двжет, двꙃат, двꙃает, двꙁат, двꙁаетдвжемъ, двꙃамъ, двꙃаемъ, двꙁамъ, двꙁаемъ, двжемь, двꙃамь, двꙃаемь, двꙁамь, двꙁаемь, двжем, двꙃам, двꙃаем, двꙁам, двꙁаем, двжемо, двꙃамо, двꙃаемо, двꙁамо, двꙁаемодвжете, двꙃате, двꙃаете, двꙁате, двꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
двжѫтъ, двꙃаѭтъ, двꙁаѭтъ, двꙃаѫтъ, двꙁаѫтъ, двꙃаѧтъ, двꙁаѧтъ, двжѹтъ, двꙃаютъ, двꙁаютъ, двжѫть, двꙃаѭть, двꙁаѭть, двꙃаѫть, двꙁаѫть, двꙃаѧть, двꙁаѧть, двжѹть, двꙃають, двꙁають, двжѫт, двꙃаѭт, двꙁаѭт, двꙃаѫт, двꙁаѫт, двꙃаѧт, двꙁаѧт, двжѹт, двꙃают, двꙁаютдвжевѣ, двꙃавѣ, двꙃаевѣ, двꙁавѣ, двꙁаевѣдвжета, двꙃата, двꙃаета, двꙁата, двꙁаетадвжете, двꙃате, двꙃаете, двꙁате, двꙁаетедвж, двꙃадвж, двꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
двжмъ, двꙃамъ, двжѣмъ, двжамъ, двжмь, двꙃамь, двжѣмь, двжамь, двжм, двꙃам, двжѣм, двжамдвжте, двꙃате, двжѣте, двжатедвжвѣ, двꙃавѣ, двжѣвѣ, двжавѣдвжта, двꙃата, двжѣта, двжатадвꙃахъ, двꙁахъ, двꙃахь, двꙁахь, двꙃах, двꙁахдвꙃа, двꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
двꙃа, двꙁадвꙃахомъ, двꙁахомъ, двꙃахомь, двꙁахомь, двꙃахом, двꙁахом, двꙃахмꙑ, двꙁахмꙑдвꙃасте, двꙁастедвꙃашѧ, двꙁашѧ, двꙃашѫ, двꙁашѫ, двꙃаша, двꙁаша, двꙃаше, двꙁаше, двꙃахѫ, двꙁахѫдвꙃаховѣ, двꙁаховѣдвꙃаста, двꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
двꙃасте, двꙁастедвꙃаахъ, двꙁаахъ, двꙁахъ, двꙃаахь, двꙁаахь, двꙁахь, двꙃаах, двꙁаах, двꙁахдвꙃааше, двꙁааше, двꙁашедвꙃааше, двꙁааше, двꙁашедвꙃаахомъ, двꙁаахомъ, двꙁахомъ, двꙃаахомь, двꙁаахомь, двꙁахомь, двꙃаахом, двꙁаахом, двꙁахомдвꙃаашете, двꙁаашете, двꙁашете, двꙃаасте, двꙁаасте, двꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
двꙃаахѫ, двꙁаахѫ, двꙁахѫ, двꙃаахѹ, двꙁаахѹ, двꙁахѹдвꙃааховѣ, двꙁааховѣ, двꙁаховѣдвꙃаашета, двꙁаашета, двꙁашета, двꙃааста, двꙁааста, двꙁастадвꙃаашете, двꙁаашете, двꙁашете, двꙃаасте, двꙁаасте, двꙁасте
двꙃат -двжѫ -двжеш несв двꙃаѭ -двꙃаш 1. Движа, привеждам в движение нещо есо ꙁдете въ пѹстꙑнѭ вдѣтъ. трьст л вѣтромъ двжемꙑ М Лк 7.24 З  пакꙑ въꙁдвꙁаетъ крстъ ...  пакꙑ пѣвъц поѫтъ ... по вторѣмъ ... двꙁаетъ крстъ Е 31а 17 етеръ бо вѣтръ страха вьнѣ вьвѣавъ. ꙗкоже лстомъ вьсѣмъ естьствомъ двꙁааше С 472.18 Прен.Водя се от някаква сила. не раꙁѹмѣшꙙ о деснѫѭ отца съдꙙштааго ...  словесемь днѣмь двжѫшта С 334.11—12 2. Безпокоя някого, създавам му затруднения прде еднъ отъ архсѵнагога глѧ емѹ. ѣко ѹмьрѣтъ дъшт твоѣ не двж ѹтелѣ М Лк 8.49 З А СК М З А СК Е С Гр σαλεύω φέρω σκύλλω двꙁат Нвб движа ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА