Исторически речник
двгнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
двгнѫт сѧдвгнѫ, двгнѹдвгнешдвгнетъ, двгнеть, двгнетдвгнемъ, двгнемь, двгнемдвгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
двгнѫтъ, двгнѹтъ, двгнѫть, двгнѹть, двгнѫт, двгнѹтдвгневѣдвгнетадвгнетедвгндвгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
двгнѣмъ, двгнѣмь, двгнѣмдвгнѣтедвгнѣвѣдвгнѣтадвгъ, двгнѫхъ, двгнѹхъ, двгохъ, двгь, двгнѫхь, двгнѹхь, двгохь, двгнѫх, двгнѹх, двгохдвже, двгнѫ, двгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
двже, двгнѫ, двгнѹдвгомъ, двгнѫхомъ, двгнѹхомъ, двгохомъ, двгомь, двгнѫхомь, двгнѹхомь, двгохомь, двгнѫхом, двгнѹхом, двгохом, двгнѫхмꙑдвжете, двгнѫсте, двгнѹсте, двгостедвгѫ, двгнѫшѧ, двгнѹшѧ, двгошѧ, двгнѫшѫ, двгошѫ, двгнѫша, двгнѹша, двгоша, двгнѫше, двгнѹше, двгоше, двгнѫхѫдвговѣ, двгнѫховѣ, двгнѹховѣ, двгоховѣдвжета, двгнѫста, двгнѹста, двгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
двжете, двгнѫсте, двгнѹсте, двгостедвгнѣахъ, двгнѧхъ, двгнѣахь, двгнѧхь, двгнѣах, двгнѧхдвгнѣаше, двгнѧшедвгнѣаше, двгнѧшедвгнѣахомъ, двгнѧхомъ, двгнѣахомь, двгнѧхомь, двгнѣахом, двгнѧхомдвгнѣашете, двгнѣасте, двгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
двгнѣахѫ, двгнѣахѹ, двгнѧхѹдвгнѣаховѣ, двгнѧховѣдвгнѣашета, двгнѣаста, двгнѧшетадвгнѣашете, двгнѣасте, двгнѧшете
двгнѫт сѧ -двгнѫ сѧ -двгнеш сѧ св Раздвижа се, размърдам се, извърша някакво движение іꙁдꙑхаѭштемъ комъ отъ страха. і ааньѣ грѧдѫштіхъ на вьсел҄енѫѭ. слꙑ бо небскꙑѩ двгнѫтъ сѧ З Лк 21.26 А СК нъ аште  горѣ се реете двгн сѧ. ꙇ въвръѕ сѧ въ море бѫдетъ М Мт 21.21 ЗI. Срв. Мк11.23 М  вдѣахѫ вса бꙑваѭштаꙗ. потомꙿ же лежꙙштѹ болꙙштѹѹмѹ. не двгнѫштѹ сꙙ  ѹмрьштвенѹ С 562.27—28 повелѣ мѹ ходт не тъьѭ въ манастꙑр ... любьꙗше же хожден прѣжде не двгнꙑ сꙙ С 562.3—4 М З А СК Н С Гр σαλεύομαι αἴρομαι Нвб двигна се остар ОА ВА РБЕ