Исторически речник
двгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
двгнѫтдвгнѫ, двгнѹдвгнешдвгнетъ, двгнеть, двгнетдвгнемъ, двгнемь, двгнемдвгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
двгнѫтъ, двгнѹтъ, двгнѫть, двгнѹть, двгнѫт, двгнѹтдвгневѣдвгнетадвгнетедвгндвгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
двгнѣмъ, двгнѣмь, двгнѣмдвгнѣтедвгнѣвѣдвгнѣтадвгъ, двгнѫхъ, двгнѹхъ, двгохъ, двгь, двгнѫхь, двгнѹхь, двгохь, двгнѫх, двгнѹх, двгохдвже, двгнѫ, двгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
двже, двгнѫ, двгнѹдвгомъ, двгнѫхомъ, двгнѹхомъ, двгохомъ, двгомь, двгнѫхомь, двгнѹхомь, двгохомь, двгнѫхом, двгнѹхом, двгохом, двгнѫхмꙑдвжете, двгнѫсте, двгнѹсте, двгостедвгѫ, двгнѫшѧ, двгнѹшѧ, двгошѧ, двгнѫшѫ, двгошѫ, двгнѫша, двгнѹша, двгоша, двгнѫше, двгнѹше, двгоше, двгнѫхѫдвговѣ, двгнѫховѣ, двгнѹховѣ, двгоховѣдвжета, двгнѫста, двгнѹста, двгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
двжете, двгнѫсте, двгнѹсте, двгостедвгнѣахъ, двгнѧхъ, двгнѣахь, двгнѧхь, двгнѣах, двгнѧхдвгнѣаше, двгнѧшедвгнѣаше, двгнѧшедвгнѣахомъ, двгнѧхомъ, двгнѣахомь, двгнѧхомь, двгнѣахом, двгнѧхомдвгнѣашете, двгнѣасте, двгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
двгнѣахѫ, двгнѣахѹ, двгнѧхѹдвгнѣаховѣ, двгнѧховѣдвгнѣашета, двгнѣаста, двгнѧшетадвгнѣашете, двгнѣасте, двгнѧшете
двгнѫт -двгнѫ -двгнеш св 1. Раздвижа, придвижа, помръдна събраѭтъ же брѣмена тѧжъка  не ѹдобь носма. ꙇ въꙁлагаѭтъ на плещта лвска. а пръстомъ свомь не хотѧтъ двгнѫт хъ М Мт 23.4 ЗI А прпаде рѣка храмнѣ то. ꙇ не може двгнѫт еѩ М Лк 6.48  ѹстьнѣ оскврьн҄еньꙗ сѫшт спльн҄енѣ. двгнѫт покѹшѫ сꙙ С 528.6 2. Подкарам, поведа [стадо, хора] ї двіже ѣко овьцѩ люд своѩ СП 77.52 вьсѫ бо тварь двгнѫвъ на н҄хъ. въсѫ обрѣте побѣдмѫ доброѭ дѣтѣлѭ мѫжь С 96.23 3. Прен. Предизвикам [гняв, злоба и под.] боꙗаше бо сꙙ да како слово нѣко скврьньно. отъ грѣшьною ѹстьнѹ ѧ ꙁлѣꙁъ. двгнетъ на н҄ѫ гнѣвомъ сѫдѭ С 391.17 М З А СП С Гр κινέω σαλεύω ἀπαίρω Нвб двигна остар ОА ВА Дюв РБЕ